Späť

Základy štatistiky pre analýzu dát

 • Termín: Bude upresnený
 • Miesto:

Počet výukových dní:
3 (24 výukových hodín)

Náročnosť kurzu:
základné

Úvodný štatistický kurz je usporiadaný tak, aby zahrňoval základné témy a najčastejšie používané metódy štatistickej analýzy dát (popisná štatistika, testy hypotéz, korelačná a regresná analýza).

Cieľ vzdelávacieho programu:

Výuka je na vysoké profesionální úrovni, což oceňuji především jako teoretik a milovník statistiky.

Ing. Miluše Pavelcová
Neurologická klinika
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Cieľom kurzu je uviesť účastníkov do základov štatistickej práce a analýzy dát, zoznámiť je s pojmami, metódami a prostriedkami pre:

 • popis súboru
 • komparáciu skupín
 • asociačnú a korelačnú analýzu.
 • Témy sú rovnomerné rozložené medzi analýzu číselných dát a početností (percent). Poslucháči si rovnako osvoja návyky práce s profesionálnym štatistickým softvérom IBM SPSS Statistics.

Kurz je určený:

Kurz je určený záujemcom, ktorí spracovávajú štatistické dáta z oblasti marketingu, výskumu trhu, vyhodnocujú údaje z firemných databáz, pracovníkom výskumných firiem, ale tiež všetkým ostatným, ktorí chcú získať informácie o základných postupoch a metódach analýzy dát.

Predpoklady:

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC.

Prínos účasti na kurze:

Účastníci sa naučia, ako získať základné informácie o dátach na popisnej a komparatívnej úrovni. Zároveň sa zoznámia na užívateľskej úrovni s niekoľkými najčastejšie používanými metódami v analýze dát.

Popis obsahu a postupu:

Výučba základných postupov a metód analýzy dát za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

Program kurzu*:

 1. základné pojmy: matica dát, typy premenných, miery polohy a variability
 2. kategorizované dáta: tabuľka početností, grafy početností (stĺpcový a koláčový graf)
 3. triedenie druhého stupňa, kontingenčná tabuľka
 4. princíp testovania hypotéz, testy v kontingenčnej tabuľke
 5. číselné premenné: kvantily, boxplot, priemer, smerodajná odchýlka, intervaly spoľahlivosti
 6. T-testy, ANOVA
 7. korelačná analýza
 8. regresná analýza

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

Používaný softvér:

IBM SPSS Statistics Base