Späť

Semestrálny kurz: Štatistická analýza dát v praxi – od pojmov k interpretácii výsledkov

 • Termín: Bude upresnený
 • Miesto: Praha
Cena:
 • 39900 Kč + DPH
 • 1440 € + DPH

Počet výukových dní:
dlhšia / semestrálne

Výuka prebieha v jazyku:
čeština

Náročnosť kurzu:
základné

Výučba prebieha každý piatok -14 poldenných lekcií, od 9:00 - 12:30 (56 hodín výučby).​

Semestrálny kurz poskytuje štatistické metódy od základných mier po viacrozmerné. V priebehu štrnástich lekcií porozumiete významu a praktickej hodnote pojmov a postupov analýzy dát. Prejdete výukou praktického využitia a interpretácie výsledkov. Kurz je realizovaný dvakrát ročne od roku 1995. Cieľom je preniknúť do podstaty analytickej práce a poskytnúť konkrétne metódy analýzy dát.

Cieľ vzdelávacieho programu:

„Kurz splnil vše, co jsem očekával. Především pak kladně hodnotím praktické vtažení účastníků do seminářů a také možnost vzájemné interakce přednášejícího s účastníky. Pan doc. Řehák je opravdu odborník na svém místě a přitom dokáže podávat statistiku i pro laiky. Jeho vlastní zkušenosti daly statistice poutavý příběh od začátku do konce“

Mgr. Lukáš Rubín
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury

Poskytnúť prístupnou formou znalosť štatistiky a analýzy dát a osvojenie si metód jednorozmernej a viacrozmernej štatistiky. Dôraz vo výuky je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických štatistických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov.

Kurz je určený:

Odborným pracovníkom, ktorí používajú analytické výstupy, realizujú štatistické analýzy dát alebo tieto problematiky vyučujú. V dvadsaťročnej praxi tohto kurzu boli jeho účastníci predovšetkým marketingoví špecialisti, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci, lekári, odborníci, ktorí využívajú či realizujú výskumy, pracujú v odbore kontroly a riadenia kvality, personalisti, analytici v štátnej správe, v ekonomickej oblasti a v oboroch využívajúcich komplexné prístupy k dátam.

Predpoklady:

Štatistické znalosti ani prax s analýzou dát sa nepredpokladajú. V kurze sa buduje analytický systém pojmov, metód a aplikácií od začiatku. Výpočty sa uskutočňujú pomocou systému IBM SPSS Statistics, jeho znalosť však nie je nutná.

Prínos účasti na kurzu:

Účastníci získajú ucelený prehľad najčastejšie používaných postupov analýzy dát, ktoré je možné aplikovať bez ohľadu na používaný štatistický softvér. Osvoja si základy pre analytickú prácu a mnoho užitočných spôsobov a postupov analýzy dát pre prax.

Popis obsahu a postupu:

Výučba prebieha od zavedenia a vysvetlenia pojmov a uvedenia postupov k rozboru ich významu a interpretácií výsledkov. V priebehu kurzu môžu účastníci prezentovať svoje vlastné analýzy a kolektívne ich rozoberať. Praktické ukážky výstupov tvoríme jednoduchou počítačovou cestou v softvéri IBM SPSS Statistics. Tento softvér bude po dobu trvania kurzu záujemcom bezplatne zapožičaný.

Program kurzu*:

 1. Základné pojmy štatistickej analýzy dát
  • definícia a rozbor štatistických pojmov, typy štatistických analýz, inferencie, exploračné techniky
 2. Popisné štatistiky
  • popis štatistických dát (tabuľkové, grafické znázornenie) – ako vytvárať štatistické tabuľky a grafy
 3. Meranie úrovne a heterogenity dát
  • momentové a kvantilové miery: priemery, mediány, kvartily, decily, rozptyl, meranie vnútornej heterogenity súboru 
  • grafy rozptýlenia dát (box-ploty) a grafy rozptylu
  • konfidenčné intervaly
 4. Testovanie hypotéz a intervaly spoľahlivosti
  • neurčitosť v dátach – rozhodovanie za neurčitosti, štatistické hypotézy, ich prijímanie a zamietanie
 5. Testy hypotéz o priemeroch (t-testy)
 6. Analýza priemerov v skupinách
  • jednoduchá analýza rozptylu, porovnanie skupinových priemerov a rozptylov, spájanie skupín z rovnakou úrovňou vlastností, apriorná komparácia (kontrasty), aposteriorné zoskupovanie podľa jednej a viac premenných (postupné vyhľadávanie interakcií na stromoch)
  • viacfaktorová analýza rozptylu
 7. Korelačná analýza
  • lineárna korelácia, práca s korelačnou maticou, vlastnosti korelačných mier
  • parciálna korelácia, reťazenie vplyvov, spoločná príčina dvoch vlastností (nepravá korelácie)
  • korelačné grafy
  • korelácia a kauzalita
 8. Regresná analýza
  • lineárna regresná analýza, interpretácia regresnej priamky, popis, vysvetlenie a predikcia
  • nelineárne vzťahy
  • viacnásobná regresná analýza; metódy výberu regresorov v rovnici; určenie kvality modelu regresného vzťahu
 9. Faktorová analýza
  • latentní vlastnosti a ich indikátory, faktory ovplyvňujúce korelačnú matici, faktorové riešenie, rotácia, zobrazení faktorov, interpretácie, uloženie a analýza faktorov
 10. Viacrozmerné škály (percepčné mapy a zobrazenie vzťahov)
  • analýza profilov – vzťahová mapa, percepčné mapy a vnímanie značiek, segmentácie vo vzťahovom poli
 11. Zoskupovacie metódy, segmentácie a vytváranie typológií
  • zoskupovanie prípadov z hľadiska dátového profilu, typ a typológia, segmenty trhu, analýza a interpretácie typov.
 12. Obsah kurzu môže byť modifikovaný na základe potrieb a prianí poslucháčov alebo podľa úrovne znalostí.

* Vo výnimočných prípadoch změna programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

Používaný softvér:

IBM SPSS Statistics Base