Späť

Reportovanie a vizualizácia štatistických dát

 • Termín: Bude upresnený
 • Miesto:

Počet výukových dní:
2 dni (16 výukových hodín)

Náročnosť kurzu:
základné

Štatistické reportovanie patrí medzi základné úlohy mnohých analytikov. Naučte sa, ako správne vytvárať štatistické tabuľky, grafy a správy tak, aby boli prehľadné a zrozumiteľným spôsobom vyjadrovali podstatnú informáciu.

Cieľ vzdelávacieho programu:

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov so základnými princípmi štatistického reportovania so zameraním na tabuľkovú a grafickou analýzu. Prejdeme si najčastejšie používané typy tabuliek a grafov a naučíme sa rozoznať, v ktorých prípadoch je použiť. Ukážeme si rôzne spôsoby, ako vizuálne uľahčiť čítanie informácie. Zhrnieme základné pravidlá a odporúčania pre vytváranie štatistických tabuliek, grafov aj správ. Všetko si ukážeme na praktických príkladoch v IBM SPSS Statistics.

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • chcú prekonať základné možnosti, ktoré ponúkajú tabuľkové kalkulátory (napr. MS Excel) a dozvedieť sa zrozumiteľnou formou niečo viac o tom, ako vytvárať jednoduché tabuľky a grafy
 • potrebujú, aby ich tabuľky a grafy boli prehľadné a zrozumiteľne poskytovali podstatnú informáciu
 • dostávajú už hotové tabuľky a grafy, potrebujú sa naučiť štatistické správy čítať a orientovať sa v nich, rozoznať dobrú správu od zlej a získať nad touto činnosťou potrebný nadhľad.

Predpoklady:

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC.

Prínos účasti na kurze:

Účastníci sa naučia správne používať základné typy štatistických tabuliek a grafov a upraviť ich tak, aby boli prehľadné a zrozumiteľné. Zoznámia sa s pravidlami a odporúčaniami pre vytváranie štatistických správ.

Popis obsahu a postupu:

Výučba kombinuje teoretické zoznámenie so základnými princípmi reportovania a vizualizácie štatistických dát s množstvom praktických príkladov a cvičení s využitím softvéru IBM SPSS Statistics.

Program kurzu*:

 1. zoznámenie so základnými typmi tabuliek a grafov
 2. tabelácia a grafy distribúcií (početnosti, percentá, priemery, stĺpcový, koláčový a Paretov graf, histogram)
 3. komparačné tabuľky a grafy (porovnanie skupín, podrobnejšie triedené tabuľky a grafy)
 4. špeciálne typy grafov (bodový graf, graf časových radov, mapy)
 5. všeobecné pravidlá pre tvorbu tabuliek a grafov vrátane príkladov a precvičovania
 6. pravidlá pre písanie štatistických správ

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

Používaný softvér:

IBM SPSS Statistics BaseIBM SPSS Custom Tables.