Späť

Regresná analýza I

 • Termín: 15. 5. 2018
 • Miesto: Bratislava
Cena:
 • 5600 Kč + DPH
 • 200 € + DPH

Počet výukových dní:
1 (8 vyučovacích hodín)

Výuka prebieha v jazyku:
slovenčina

Náročnosť kurzu:
stredne pokročilý

CENOVO VÝHODNÝ BALÍČEK KURZOV 480 €/ 13 440 Kč + DPH (za 3 kurzy)

Korelačná analýza + Regresná analýza I + Regresná analýza II

Regresná analýza je metóda štatistickej analýzy vzťahov. Slúži k popisu, vysvetlení a k predikcií. Kurz zahrňuje modely jednorozmernej a viacrozmernej lineárnej regresnej analýzy pre číselné premenné. Dôraz je kladený na význam a konštrukciu základného modelu, testy hypotéz o jeho parametroch a na výber vhodných prediktorov pomocou automatických postupov.

„Kurz mi poskytol podrobnejšie informácie o zahrnutí interakčných členov do modelu ako i spôsob interpretácie logaritmovaných premenných vstupujúcich do modelu. Tempo prednášok bolo primerané začiatočníkom, zložitejšie otázky bolo možné prebrať s lektorom aj počas prestávok.“

Československá obchodná banka, a.s. 
Ing. Martina Chlebcová, PhD. 
Slovenská republika

Cieľ vzdelávacieho programu:

Cieľom jednodenného kurzu je porozumieť princípu a významu regresného modelovaniu a aplikáciám regresných rovníc. Špecifické vlastnosti modelov a overovanie predpokladov modelu sú obsahom nasledovného kurzu „Regresná analýza II“.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre každého, kto potrebuje zostavovať dobre interpretovateľné modely závislosti medzi číselnými premennými, vysvetľovať chovanie a variabilitu číselných veličín a predikovať jej hodnoty.

Predpoklady:

Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je základné ovládanie PC, znalosť pojmu korelačného koeficientu a jeho významu a znalosť princípu testovania hypotéz. Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné.

Prínos účasti na kurze:

Schopnosť aplikovať regresné rovnice v praktických úlohách analýzy dát a/alebo schopnosť interpretovať a orientovať a v publikovaných modeloch.

Popis obsahu a postupu:

Výuka postupuje od jednoduchej rovnice k viacnásobnej regresii na praktických príkladoch analýzy dát. Praktické ukážky výstupov tvoríme jednoduchou počítačovou cestou v programe IBM SPSS Statistics.

Program kurzu*:

 1. model jednoduchej rovnice s jednou nezávislou premennou
 2. bodový dvojrozmerný graf; korelácie a lineárna regresná rovnice (priamka)
 3. vlastnosti jednoduchej lineárnej regresie, princíp metódy najmenších štvorcov
 4. testy hypotéz a odhad parametrov priamky, koeficient determinácie
 5. rezíduá a jednoduchá reziduálna analýza
 6. modely nelineárnych vzťahov  – krivky prevoditeľné transformácie na linearitu
 7. vysvetlenie a predikcia regresnej rovnice
 8. model viacnásobnej lineárnej regresie  – rozšírenie na viac nezávislých premenných
 9. význam výsledkov a parametrov rovnice
 10. testovanie parametrov a testovanie signifikancie vzťahu
 11. sekvenčné postupy určenia prediktorov

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

Používaný softvér:

IBM SPSS Statistics Base