Späť

Korelačná analýza

 • Termín: Bude upresnený
 • Miesto: Praha
Cena:
 • 5600 Kč + DPH
 • 200 € + DPH

Počet výukových dní:
1 (8 vyučovacích hodín)

Výuka prebieha v jazyku:
čeština

Náročnosť kurzu:
stredne pokročilý

CENOVO VÝHODNÝ BALÍČEK KURZOV 480 €/ 13 440 Kč + DPH (za 3 kurzy)

Korelačná analýza + Regresná analýza I + Regresná analýza II

Korelácia patrí k najzákladnejším pojmom štatistickej analýzy dát. Má svoje priame uplatnenie a súčasne je nutnou podmienkou pre ďalšie analytické postupy (regresná a faktorová analýza, hierarchické modely, teória merania a ďalšie). Jej prednosťou je jednoduchá aplikácia, prehľadnosť a názornosť korelačných mier a intuitívny význam výsledkov. Napriek tomu, ale môžu jednotlivé miery skresliť informáciu vyjadrenou v dátach, ak nie sú uplatňované korektne podľa ich významu a vlastností.

„Korelačná a regresná analýza patrí medzi najčastejšie využívané metódy v mojej práci. Preto som sa na tento kurz prihlásil a tešil sa na neho. I tentokrát som dostal množstvo veľmi hodnotných informácií, ktoré prekročili moje očakávania.“

Mgr. Peter Madzík, Ph.D.
Katolícka univerzita v Ružomberoku
Pedagogická fakulta

Cieľ vzdelávacieho programu:

Zoznámiť účastníkov s korelačnými mierami pre číselné dáta a s ich aplikačným využitím v rôznych praktických situáciách. Problematika je ilustrovaná a precvičovaná na reálnych dátach z analytickej praxi. Účastníci získajú dostatočné znalosti pre samostatné korektné využívanie korelácií vo svojich vlastných analýzach..

Kurz je určený:

Analytici z odboru marketingu, personalisti, pracovníci v oblasti kontroly kvality a kontroly procesov, lekári, výskumní, vedeckí alebo pedagogickí pracovníci, ekonómovia atd.

Predpoklady:

Predpokladom pre účasť na kurze je znalosť základných popisných štatistík. Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné – všetky potrebné kroky korelačných analýz prevedieme spoločne a bez akýchkoľvek špeciálnych nárokov.

Prínos účasti na kurze:

Účastníci získajú súhrn znalostí a jednoduchých korelačných postupov pre úspešnú a korektnú aplikáciu v praxi a pre odpoveď na analytické otázky o vzťahoch medzi premennými.

Popis obsahu a postupu:

Výučba postupuje: od pojmov ku korelačným mieram, od predpokladov pre využitie k interpretácii výsledkov, od korelačných súvislostí ku kauzálnym úvahám, od párovej korelácie k úlohám parciálnych vzťahov.

Program kurzu*:

 1. Pearsonov lineárny korelační koeficient r – jeho definícia a vlastnosti, korelační bodový graf; korelácia a kovariancia
 2. súbežnosť, súvislosť a kauzalita
 3. korelačný koeficient a vlastnosti v korelačnom grafe
 4. robustná a rýchla miera korelácie – Blomquistovo koppa
 5. poradové koeficienty korelácie
 6. testy hypotéz o signifikancií koeficientov
 7. korelačná matice a jej výpovedná hodnota
 8. parciálne korelácie a jej úloha v modeli nepravej korelácie a sprostredkova­ného vzťahu
 9. vzťahy medzi tromi premennými a identifikácia modelu vzťahov pomocou priamych a parciálnych korelačných koeficientov
 10. atenuačná formula

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

Používaný softvér:

IBM SPSS Statistics Base