Späť

IBM® SPSS® Statistics Base: Základné štatistické procedúry

 • Termín: 14. 5. - 16. 5. 2018
 • Miesto: Praha
Cena:
 • 13200 Kč + DPH
 • 480 € + DPH

Počet výukových dní:
3 (24 výukových hodín)

Výuka prebieha v jazyku:
čeština

Náročnosť kurzu:
stredne pokročilý

Kurz predstaví základné štatistické procedúry modulu IBM SPSS Statistics Base. Zameriame sa predovšetkým na metódy určené pre jednorozmernú analýzu dát – tabuľkové prehľady, testovanie hypotéz (T-testy, ANOVA, neparametrické testy), korelácia a lineárna regresia. Dôraz je kladený na výučbu programu, jednotlivé metódy však budú stručne predstavené a vysvetlený ich princíp.

Cieľ vzdelávacieho programu:

Cieľom kurzu je zoznámiť užívateľov IBM SPSS Statistics Base so základnými štatistickými procedúrami tohto modulu.

Kurz je určený:

Kurz je určený všetkým, ktorí majú základné skúsenosti so štatistikou, zaujímajú sa o preberané metódy aj spôsob zadávania a možnosti nastavení v IBM SPSS Statistics Base.

Predpoklady:

Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je základná skúsenosť s ovládaním IBM SPSS Statistics. Výhodou (nie však podmienkou) je predchádzajúce absolvovanie kurzu „IBM® SPSS® Statistics Base: Základy modulu“.

Prínos účasti na kurze:

Účastníci porozumejú princípu a naučia sa aplikovať základné štatistické metódy obsiahnuté v module IBM SPSS Statistics Base. Budú schopní vytvoriť tabuľkové prehľady, nahliadnu do podstaty testovania štatistických hypotéz a zoznámia sa s rôznymi typmi testov. Vyskúšajú si použitie korelačnej a regresnej analýzy.

Popis obsahu a postupu:

Výučba ovládania programu so zameraním na základné štatistické procedúry obsiahnuté v module IBM SPSS Statistics Base. U jednotlivých metód je vždy tiež stručne vysvetlený ich princíp. Témy sú demonštrované na praktických príkladoch, účastníci si všetko priebežne skúšajú na vlastných počítačoch.

Program kurzu*:

 1. jednoduché tabelácie a prehľady
 2. tabuľka početností a stĺpcový graf
 3. popisné štatistiky, boxplot a histogram
 4. početnosti a štatistiky v podskupinách (druhý a vyššie stupne triedení)
 5. tabuľky priemerov v podskupinách
 6. dátové kocky - OLAP
 7. princíp testovania štatistických hypotéz
 8. kontingenčné tabuľky vrátane testovania nezávislosti riadkovej a stĺpcovej premennej
 9. T-testy
 10. ANOVA
 11. neparametrické testy
 12. korelácia, parciálna korelácia
 13. lineárna regresia a prekladanie kriviek

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

Používaný softvér:

IBM SPSS Statistics Base