Späť

Diskriminačná analýza

  • Termín: Bude upresnený
  • Miesto:

Počet výukových dní:
1 (8 vyučovacích hodín)

Náročnosť kurzu:
stredne pokročilý

​​Diskriminačná analýza je technika klasifikácie prípadov do dvoch alebo viacej skupín pomocou súboru číselných premenných a z nich odvodených syntetických kritérií. Model poskytuje výstupy pre klasifikáciu/roz­hodovanie medzi triedami nominálnej premennej, štúdium závislostí medzi premennými a pre komparačnú analýzu skupín.

Cieľ vzdelávacieho programu:

Cieľom kurzu je poskytnúť užívateľský prehľad o aplikácií modelu diskriminační analýzy v úlohách klasifikácie, merania závislostí a komparačnej analýzy.

Kurz je určený:

Kurz je určený analytikom, pracovníkom marketingových oddelení, špecialistom data miningu, výskumným a vedeckým pracovníkom.

Predpoklady:

Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je znalosť základných štatistických pojmov a korelačnej analýzy. Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné.

Prínos účasti na kurze:

Schopnosť použiť diskriminačný model v praxi pri analýze dát a schopnosť interpretovať výsledky pre poznávacie, rozhodovacie i riadiace zámery.

Popis obsahu a postupu:

Výučba postupuje od zostavenia modelu ako odpovede na tri základné otázky (rozhodovanie, vzťahové väzby, komparácie) k významu parametrov modelu, praktickému využitiu a interpretácii výsledkov. Praktické príklady sú ilustrované výpočtom v programe IBM SPSS Statistics Base.

Program kurzu*:

  1. model diskriminačnej analýzy pre dve skupiny
  2. tri úlohy modelu: asociačná, komparačná a predikčná (rozhodovacia)
  3. vstupy modelu
  4. interpretácie parametrov
  5. rozhodovanie
  6. závislosti a komparácie
  7. rozšírenie modelu na viac skupín

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

Používaný softvér:

IBM SPSS Statistics Base