Späť

Analýza kategorizovaných dát I – dvojrozmerné kontingenčné tabuľky početností

 • Termín: 28. 5. 2018
 • Miesto: Praha
Cena:
 • 6800 Kč + DPH
 • 245 € + DPH

Počet výukových dní:
1 (8 vyučovacích hodín)

Výuka prebieha v jazyku:
čeština

Náročnosť kurzu:
stredne pokročilý

Komparačné a asociačné kontingenčné tabuľky sú prostriedkom popisu a vysvetlenia vzťahov dvoch kategorizovaných premenných. Metódy práce s kontingenčnou tabuľkou zahrňujú testy chí-kvadrát a miery asociácie, identifikácia vplyvu jednotlivých polí pomocou reziduálnej analýzy a znamienkovej schémy, rozklad tabuľky na homogénne časti a grafické zobrazenie vzájomných asociácií medzi kategóriami.

„Kurz hodnotím v první řadě jako velmi efektivně strávený čas. Množství poznatků a dovedností, které jsem zde získal za tři dny, bych samostudiem nabyl za mnohonásobně delší čas. Mám velký respekt k paní lektorce: nejenže měla výklad dobře promyšlený a připravený, ale dokázala velmi srozumitelně reagovat na otázky z publika týkající se jak statistiky, tak i práce v SPSS.“

Doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta

Cieľ vzdelávacieho programu:

 • zhrnúť postupy analýzy – testy hypotéz a exploračné metódy, ktoré ukazujú skrytú informáciu v tabuľke
 • porozumieť informácií obsiahnutej v tabuľke
 • osvojiť si metodológiu systematickej práce s tabuľkou pre odhalenie dátovej informácie.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre všetkých analytikov, ktorí pracujú s kategorizovanými a kvalitatívnymi dátami, pre pracovníkov vo vede, výskumníkov trhu, užívateľov výskumných správ a pre všetkých ktorí rozhodujú na základe štatistických dát, alebo využívajú štatistické správy pre operatívne i strategické závery.

Predpoklady:

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC, znalosť základných pojmov popisnej štatistiky a princípu testovania hypotéz. Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné.

Prínos účasti na kurze:

Schopnosť úplného využitia informácie z dvojrozmernej kontingenčnej tabuľky (teoretické i praktické závery).

Popis obsahu a postupu:

Výuka prebieha od konštatovania asociácie k podrobnej analýze vychádzajúcej zo štruktúry početností/percent. Praktické ukážky výstupov tvoríme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

Program kurzu*:

 1. početnosti pre javy – dichotomická premenná a viachodnotová kategorizovaná premenná – typy a vznik dát
 2. rozloženie početností a hypotéza dobré zhody – chí-kvadrát
 3. tabuľka 2×2: testy Pearsonovv a McNemarov
 4. komparácia rozloženia a vzťahy medzi premennými – testy homogenity a nezávislosti
 5. štruktúra vzťahov: korešpondencia/ko­relácia/rezidu­á – znamienková schéma
 6. (jednoduchá) korešpondenčná analýza
 7. zoskupovanie riadkov
 8. použitie asociačných stromov pre analýzu tabuľky
 9. miery asociácie a zmeny

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

Používaný softvér:

IBM SPSS Statistics BaseIBM SPSS Custom TablesIBM SPSS Decision TreesIBM SPSS Categories