Späť

Analýza a predikcia časových radov

 • Termín: Bude upresnený
 • Miesto:
Cena:
 • 14900 Kč + DPH
 • 540 € + DPH

Počet výukových dní:
3 (24 výukových hodín)

Náročnosť kurzu:
stredne pokročilý

​​Časová rada je postupnosť číselných hodnôt zaznamenaných v čase. Časové rady vznikajú v takmer každom obore ľudskej činnosti. Pri ich analýze sa snažíme vysvetliť a modelovať princípy, ktoré vývoj rady určujú, a využiť tieto poznatky pre predpoveď budúceho správania rady.

Cieľ vzdelávacieho programu:

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s metódami pre spracovanie časových radov a naučiť ich tieto metódy používať v praxi. Vyučované sú základné prístupy k časovým radám aj pokročilé metódy (exponenciálne vyrovnávanie, ARIMA). U každej metódy sú prebrané teoretické základy, ale zároveň je kladený silný dôraz na ich použitie v situáciách, s ktorými sa účastník stretáva vo svojej praxi.

Kurz je určený:

Kurz je vhodný pre každého, kto sa stretáva s pravidelným záznamom hodnôt v čase. Tieto záznamy vznikajú najmä:

 • v marketingu, napríklad záznamy mesačných predajov
 • v priemysle, tu rady tvoria záznamy o výrobnom procese
 • ekonómii a ekonometrii, kde sa pracuje napríklad so záznamami makroekonomických veličín
 • v sociológii
 • v prírodovede, v každom obore vzniká špecifická rada hodnôt, napríklad hydrologické časové rady.

Predpoklady:

U účastníkov kurzu sa predpokladá znalosť základných štatistických pojmov, ako je priemer a rozptyl. Vhodná, ale nie nutná, je znalosť korelačnej a regresnej analýzy.

Prínos účasti na kurze:

Účastníci sa v kurze naučia modelovať časové rady. Prakticky si osvoja všetky kroky potrebné k príprave reálnych dát časovej rady pre modelovanie, naučia sa radu modelovať a výsledky modelov používať pre rozhodovanie. Získajú schopnosť pracovať aj so zložitými radami, ktoré sa však v praxi bežne vyskytujú.

Popis obsahu a postupu:

Účastníci kurzu sú zoznámení najskôr so základnými pojmami a prístupmi k časovým radám. Nasleduje teoretické zoznámenie so základnými metódami a ich praktické precvičenie. Neskôr sa kurz venuje pokročilejším metódam po teoretickej aj praktickej stránke. Posledná časť je venovaná práci s odhadnutými modelmi a samostatnému precvičovaniu.

Program kurzu*:

 1. základné pojmy časových radov
 2. kĺzavé priemery a sezónna dekompozícia
 3. regresná analýza časových radov
 4. exponenciálne vyrovnávanie
 5. ARIMA modely
 6. aplikácia odhadov – scenáre
 7. spektrálna analýza
 8. samostatný príklad

Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

​Používaný softvér:

IBM SPSS Statistics BaseIBM SPSS Forecasting