Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant

Na fakulte Ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre absolvoval odbor Riadenie v poľnohospodárstve so zameraním na kvantitatívne metódy a informatiku. Počas jeho postgraduálneho štúdia na Katedre štatistiky a operačného výskumu rozširoval svoje znalosti a skúsenosti v práci so štatistickým softvérom v rámci výskumnej činnosti.

Vo svojej profesijnej kariére sa zaoberá analytickou činnosťou v oblasti štatistiky, data miningu, reportovania dát a svoje odborné skúsenosti taktiež využíva v lektorskej činnosti. Podieľa sa na odbornej konzultačnej činnosti pre oblasť aplikácie a využitia softvérových riešení v malých a stredných podnikoch.

Kurzy lektora