doc. RNDr. Jan Řehák

riaditeľ a konateľ spoločnosti ACREA

Absolvent Karlovej Univerzity v Prahe (Matematicko-fyzikálna fakulta, katedra geometrie, 1962 (Mgr.), katedra štatistiky a pravdepodobnosti, 1969 (RNDr.), absolvent University of Michigan, Ann Arbor, 1969 (M.S.), habilitovaný ako docent sociológie na Fakulte sociálnych vied UK. (1991)

Študoval v programe Survey Sampling for Foreign Statisticians v Institute of Social Research, Ann Arbor v rokoch 1968–1969 a získal osvedčenie odborníka pre UN a Union of American States.

Pracoval v aplikovanom výskume: 1964–1965 – ORGATEX, výskumný ústav pre bavlnársky priemysel.

Od roku 1965 do 1999 bol zamestnaný v Akadémii vied ČR: 1965 – 1970 v Sociologickom ústave, 1970 –1986 v Ústave pre filozofiu a sociológiu, 1986 – 1988 v Geografickom ústave, 1988–1991 v Ústave ekonomických a sociologických výskumov, v roku 1991 sa vrátil do znovu založeného Sociologického ústavu.

Vysokoškolský pedagóg: 1969–1971 na Fakulte sociálnych vied UK Praha, 1971–1978 na Filozofickej fakulte UK Praha, od roku 1990 do 1997 na znovu založenej Fakultě sociálních věd UK Praha a od roku 1993 do 1997 súčasne tiež na VŠE Praha po celý čas svojej praxe organizoval množstvo kurzov a seminárov pre Sociologickú spoločnosť.

V roku 1995 sa stal zakladajúcim členom prestížnej Jacob International Society for Collaborative Studies, je členom rôznych vedeckých spoločností a výborov.

Je spoluautorom a spoluvydavateľom niekoľkých kníh: Analýza kategorizovaných dát v sociológii (Academia, 1986), Automation and Industrial Workers (2 volumes, Pergamon Press, 1986), Matematika v sociológii (SNPL, 1984), Základy SPSS (Carolina, 1993), a mnohých vedeckých publikácií o sociálnom výskume, analýze dát, štatistických metódach a sociologických úlohách.

Autor originálnych metód analýzy dát: LINDA (metóda pre vytváranie percepčných, korešpondenčných, konkurenčných máp), D-model (analýza geograficky určených javov), rôzne praktické koeficienty asociácie, zoskupovanie kontingenčnej tabuľky, doplnenia metódy znamienkovej schémy.

V roku 1992 založil spoločne s Irenou Bártovou spoločnosť SC&C spol. s r.o., je koordinátorom výskumných projektov a konateľom spoločnosti, je častým lektorom kurzov.

V roku 1998 založil spoločne s Irenou Bártovou spoločnost ACREA CR spol. s r.o., ktorá je výhradným distribútorom softérru IBM SPSS (spoločnosti SPSS Inc.) a poskytuje komplexné analytické a výukové služby.