IBM SPSS Modeler 18.1.1

Získajte detailný prehľad o súčasnom stave a jasnejší pohľad na budúcnosť.

Program IBM SPSS Modeler je komplexný dataminingový nástroj, ktorý pokrýva celý dataminingový proces od prípravy dát až po aplikáciu výsledkov modelu do praxe. Hlavnou výhodou programu je široká škála dátových manipulácii a modelovacích algoritmov, ktoré sú v rámci dátového procesu prehľadne znázornené. Prehľadnosť je pri zložitosti dataminingových úloh, s akou sa bežne stretávame v praxi, nutnou podmienkou prevediteľnosti celej úlohy.

Kde IBM SPSS modeler využijete

Tie najúspešnejšie organizácie už zistili, že bez efektívneho využívania dát nebudú konkurencieschopné, ale na dataminingové metódy sa spoliehajú taktiež akademické organizácie a inštitúcie štátnej sféry. IBM SPSS Modeler využijete v nasledujúcich oblastiach:

SPSS Modeler pomáha odhaľovať vzory a trendy v štruktúrovaných a neštruktúrovaných dátach, vďaka jednoduchému vizuálnemu prostrediu, ktoré podporuje pokročilé analytické metódy. Model potom dokáže vysvetliť, ktoré faktory daný jav ovplyvňujú a organizácie môžu tejto informácie využiť vo svoj prospech.

IBM SPSS Modeler má intuitívne grafické rozhranie

Nástroj je založený na tzv. vizuálnom modelovaní, to znamená, že užívateľ vytvára grafické schéma dátového procesu na pracovnej ploche pomocou ikon a ich spojníc. V rámci tohoto jednotného prostredia môžu užívatelia kombinovať rôzne dátové zdroje, pripojovať sa k databázam a externým zdrojom. V rovnakom prostredí je k dispozícii široká škála modelovacích algoritmov bežne používaných v dataminingu pre rôzne odvetvia a úlohy, algoritmy pre dátové manipulácie, reporty i možnosti pre prepojenie s inými analytickými nástrojmi.

IBM SPSS Modeler dovoľuje využiť akékoľvek dátové zdroje

IBM SPSS Modeler je možné integrovať so softwarom Cognos Business Intelligence, rovnako ako so širokým spektrom databáz, dátových formátov, ktoré zahrnujú IBM SPSS Statistics, SAS alebo Microsoft Excel. To znamená, že môžete v rámci jedného modelu využiť ľubovoľnú kombináciu dátových zdrojov a vytvoriť jeden dátový súbor s kompletným náhľadom na zákazníkov alebo inú skúmanú oblasť.

Ako využiť výsledky v praxi?

Kľúčom k úspechu pri dataminingových úlohách nie je model samotný ale aplikácia jeho zistení a výsledkov do procesov organizácie. IBM SPSS Modeler umožňuje začleniť výsledky modelov naspäť do databázy – napríklad pravdepodobnosť odchodu zákazníka v nasledujúcom mesiaci. Začlenenie výsledkov do produkčnej databáze je dôležité vykonávať pravidelne a rýchlo, aby túto informáciu mali ľudia, ktorí ju v danú chvíľu potrebujú – operátor v call centru, pracovník na prepážke, marketingový manažér pri príprave marketingovej kampane.

Edícia IBM SPSS Modeler

IBM SPSS Modeler Personal

  • Desktop
   only
  • Classification
  • Segmentation
  • Association

Základný model bez možnosti delegovania výpočtov na server.

Viac o IBM SPSS Modeler Personal

IBM SPSS Modeler Professional

  • Desktop
  • Server
  • Hybrid
  • Classification
  • Segmentation
  • Association

Základná verzia vrátane možnosti delegovania výpočtov na server

Viac o IBM SPSS Modeler Professional

IBM SPSS Modeler Premium

  • Desktop
  • Server
  • Hybrid
  • Classification
  • Segmentation
  • Association
  • Text Analytics
  • Entity Analytics
  • Social Network
  • Analysis

Verzia Premium je rozšírením verzia Professional o analýzu sociálnych sietí, text mining a identifikáciu entít. Všetky ostatné funkcie verzie Professional sú zachované.

Viac o IBM SPSS Modeler Premium

IBM SPSS Modeler Gold

  • Desktop
   only
  • Classification
  • Segmentation
  • Association
  • Text Analytics
  • Entity Analytics
  • Social Network
  • Analysis
  • ADM
  • C&DS

Navrhujte prediktívne modely vo vašom počítači. Rýchlejšie odhaľte zákonitosti a vývojové trendy v štruktúrovaných dátach a získajte hlbší vhľad s IBM SPSS Modeler Personal.

Viac o IBM SPSS Modeler Gold

Vybrané funkcionality

Načítanie a prehľad dát
 • načítanie z databázy
 • načítanie z textových súborov a súborov z ďalších aplikácií (.xls, .xlsx, .sav, .sd2, IBM Cognos)
 • podrobný dátový audit
Modelovanie
 • klasifikačné úlohy
  • logistická regresia
  • diskriminačná analýza
  • neurónové siete
  • rozhodovacie stromy
  • metóda najbližšieho suseda
  • SVM
  • Bayesovské metódy
  • asociačné modely          
 • predpoveď číselnej premennej
  • lineárna regresia
  • zovšeobecnený lineárny model
  • Coxova regresia
 • úlohy bez cieľovej premennej
  • dvojstupňové zoskupovanie
  • zoskupovanie metódou K-means
  • hľadanie anomálií