Späť

IBM Cognos Express

Nástroj pre organizácie, ktoré potrebujú rýchle a aktuálne reporty z veľkého množstva informácií, ktoré sa neustále menia a aktualizujú.

Trávite reportovaním a na to viazanými procesmi príliš veľa času?
Chcete využívať moderné spôsoby tvorby a prehľadávania reportov?
Chcete okamžite vedieť o tom, ako sa Vašej organizácii darí?

Obchodné prínosy

IBM Cognos Express je Business Inteligence (BI) riešenie pre reporting a plánovanie, charakteristické rýchlym nasadením, jednoduchým ovládaním a minimálnymi nákladmi na prevádzku. Organizáciám a pracovným tímom poskytuje všetko, čo potrebujú pre reportovanie, analytiku, tvorbu dashboardov, prípravu a sledovanie výkonnostných metrík, plánovanie, prípravu rozpočtov a predpovedí.

Hlavné prínosy komplexného reportovacieho nástroja

 • Zníženie závislosti na IT: Po inštalácií na server a nastavení všetkých práv k dátovým zdrojom a obsahu, IT sa presunie do pozície údržby. Užívateľ ovláda aplikáciu cez webový prehliadač, netreba teda nič inštalovať na klientské počítače.
 • Aktuálne dáta neustále k dispozícii: Nemusíte čakať, až Vám dáta niekto exportuje alebo sprístupní. Všetko je dostupné z jedného miesta, kam majú prístup poverení užívatelia. Metadáta a prístupy nastavíte iba raz, tým odpadá opakovaná práca a náklady.
 • Automatizácia procesov: Uložený report je stále pripojený na dáta, je iba na Vás, či chcete reporty aktuálne alebo sledovať vývoj dát v snímkach. Distribúcia prebieha cez úložisko v aplikácií alebo rozoslaním cez Váš poštový server. Obmedzte rutinné činnosti a venujte čas podstatným veciam.
 • Obmedzenie chybovosti: Užívatelia nemajú prístup k primárnym dátam, nemôžu ovplyvniť výsledky reportov ani chod samotnej databázy chybným dotazom na dáta.
 • Jasné náklady: Vytvorte si riešenie priamo na mieru Vašej organizácie. Pokiaľ tvoria reporty dvaja pracovníci a ostatní iba pasívne prijímajú výsledky v .pdf, netreba platiť viac než dve užívateľské licencie.
 • Prehľadný pohľad do budúcnosti: Tvorba plánov je konsolidovaná a prehľadná. Scenáre umožňujú reagovať na trhový vývoj pružne s jasným dopadom do jednotlivých oblastí pomocou what-if analýz.
 • Univerzálnosť  riešení: Integrácia do rôznych prostredí je jednoduchá, obslužná databáza sa inštaluje automaticky. K dispozícií je množstvo ovládačov do databáz alebo samostatných dátových súborov.
 • Zvýšenie participácie vedenia a spolupracovníkov: Tlak na výsledky sa stále zvyšuje, schopnosť úspešne prezentovať výsledky sa neodvíja iba od samotných čísiel, ale tiež od formy reportu. Kedysi nezáživné a nudné reporty získajú interaktivitou nový rozmer, ktorý umožní vnímať dáta v nových súvislostiach.
 • Reporty pre zákazníkov: Ste výskumná agentúra? Ponúknite zákazníkom ich dáta a záverečné výskumné správy v prehľadných a neustále dostupných reportoch. Rozšírte Vaše služby a vytvorte si vlastnú ponuku na trhu.
 • Úspora času: Prezentujete pravidelne výsledky formou prezentácií alebo píšete pravidelné správy? Spojenie s MS Office umožní automatizovať export objektov.
Reportovacia časť: ako vyzerá práca s dátami s IBM Cognos Express Business Inteligence
 • aplikácia nepreberá dáta, iba sa na ne odkazuje do externých dátových zdrojov, (databáza, dátové sklady, dátové súbory)
 • odkazy na dáta sa vytvárajú pomocou nástroja na tvorbu a úpravu metadát,
 • v nástroji pre tvorbu metadát prebieha spojovanie dátových zdrojov, výber a tvorba odvodených premenných, stanovenie hierarchií, filtrovanie prípadu atď.,
 • reporty sú vytvárané nad metadátami, čo zjednoduší a zrýchli tvorbu reportov
 • metadáta sú ukladané centrálne tak, aby každý mal rovnaký východiskový bod pre tvorbu reportov.
Plánovacia časť: ako vyzerá práca s dátami s IBM Cognos Express Performance Management
 • aplikácia zhromažďuje podkladové dáta, nad ktorými sú tvorené plány
 • definícia dát a príprava rámca plánu sa vykonáva v jednoduchom nástroji
 • príprava rámca plánu, rozpočtu alebo predpovedí prebieha výberom dimenzií pre zobrazenie definovaním rozloženia dát, nastavením filtrov a pohľadu na dáta,
 • rámce plánov sú ukladané centrálne s rôznymi úrovňami prístupu (editor, kontrolór, schvaľovateľ) tak, aby zostala zachovaná úroveň zodpovednosti v schvaľovacom procese.

Vybrané funkcionality

Reportovacia časť IBM Cognos Express Business Inteligence
 • obsahuje nástroje pre tvorbu a editáciou reportov a dashboardov
 • tvorba štandardných (pasívnych) reportov
 • tvorba pokročilých (aktívnych) reportov s rozšírenou funkcionalitou
 • tvorba reportov pre prechádzanie hierarchií (drill down/drill up)
 • automatická aktualizácia reportov z aktuálnych dát
 • široká škála použiteľných objektov od tabuliek, grafov a máp cez tlačidlá, až k videu alebo hudbe
 • veľké množstvo interaktívnych vizualizácií
 • úprava obsahu reportu: radenie, filtrovanie, podmienené formátovanie, výpočet odvodených premenných, skrývanie objektov, používanie pomocných premenných
 • tvorba viacjazyčných reportov
 • export reportov do rôznych formátov (.doc, .xls, .pdf, .xml, .csv)
 • používanie aktívnych reportov samostatne vo formáte .mht (webové prehliadače a mobilné zariadenia s iOS a Android)
 • spojenie s MS Office a pravidelná aktualizácia už exportovaných objektov
 • automatizácia tvorby a distribúcie reportov v alebo mimo organizácie
Plánovacia časť IBM Cognos Performance Management
 • obsahuje nástroje pre tvorbu a editáciu plánov, rozpočtov a predpovedí
 • nástroj pre tvorbu a editáciu v prostredí MS Excel
 • nástroj pre tvorbu a editáciu v lokálnom počítači
 • editácia a úprava obsahu filtrovaním, zmenou dimenzií, či transformovaním dát
 • tvorba kľúčových metrík a ich sledovanie
 • príprava rôznych verzií obsahu a ich vzájomné porovnávanie
 • jednoduché zdieľanie a tvorba obsahu naprieč oddeleniami
 • spojenie s reportovacou časťou a okamžitá príprava reportov s výsledkami

Technické detaily:

 • Desktopová aplikácia pre jednotlivých užívateľov pracujúcich na operačnom systéme Windows.
 • Samostatná aplikácia pro tvorbu reportov a plánov.
 • Aplikáciu je možné prepojiť s ďalšími produktami rodiny IBM Cognos.

HW a SW požadavky

 • Operačný systém: serverový systém Microsoft® Windows®,Linux, Solaris alebo AIX
 • Procesor: minimálne 4-jadrový s frekvenciou aspoň 1,5 GHz
 • Pamäť: 10 GB RAM a vyššia
 • Pevný disk: minimálne 10 GB voľného miesta
 • Display: rozlíšenie 1024x768 a vyššie

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • report o úspešnosti jednotlivých obchodných zástupcov v regiónoch
 • prehľad o plnení finančných plánov a ich medziročných porovnaniach
 • priebežné sledovanie vývoja spokojnosti zákazníkov a ich preferencií

Štátna sféra

 • prehľad o efektivite územných pracovísk v interaktívnej mape
 • publikovanie atraktívnych reportov na webové stránky (miera kriminality, nezamestnanosti)
 • úspora času automatickými aktualizáciami už vytvorených reportov

Akademická sféra

 • prehľadné reporty o chode školy, prospechu študentov, návštevnosti výukových odborov
 • možnosť tvorby reportov z vedeckého výskumu pre komerčné organizácie
 • možnosť začlenenia nástrojov Business Inteligence do výuky

Referencie

PROFI CREDIT

Štatistické analýzy v PROFI CREDIT

Podrobná case study
Uponor

Uponor podporuje užívateľov a znižuje operačné a IT náklady

Podrobná case study