Štatistická analýza dát

Štatistika je veda, ktorá hľadá vzťahy skryté v dátach. Snáď každé dáta obsahujú nejakú informáciu, ale tá je ukrytá v celom súbore a nie je priamo uchopiteľná. Štatistika informáciu z dát získava a prevádza ju do zrozumiteľnej formy. Úlohou užívateľa štatistickej analýzy je informáciu potom správne interpretovať, previesť na znalosť a prípadne na základe tejto znalosti konať.

Kvalitná štatistická analýza sa nepokúša informáciu z dát získať iba presne a úplne, ale snaží sa ju previesť do takej podoby, aby ju používateľ mohol pochopiť a aby mu bola užitočná. K tomu slúži celá škála štatistických metód od najjednoduchších popisných štatistík až po komplexné modely viacrozmernej štatistickej analýzy. Dôležitou súčasťou analýzy sú grafy pre prehľadné zobrazenie, ako základných vzťahov v dátach, tak aj výsledkov modelovania.

Podstatnou súčasťou analýzy je tiež príprava dát, použitie štatistických metód na nekvalitné dáta vedie ku skresleným výsledkom, a tým aj k zlému pochopeniu analyzovanej problematiky. Štatistická analýza obsahuje dostatok nástrojov na odhalenie a odstránenie javov v dátach, ktoré by viedli k skresleniu výsledkov.

Dostupné služby

 • štatistické spracovanie dát
 • komplexné úlohy zahŕňajúce prípravu dát, štatistickú analýzu a vytvorenie záverečnej správy alebo prezentácie, je vhodné, aby zákazník prispel k riešeniu svojou vecnou znalosťou analyzovanej problematiky
 • vytvorenie výstupov z analýz, ktoré si zákazník sám interpretuje a poslúži mu na vytvorenie záverečnej správy
 • spracovanie výskumných, transakčných a prevádzkových dát, vrátane časových radov
 • podpora výskumu
 • voľba prípadov do výskumu metódami pravdepodobnostného výberu (prostý, skupinový, vrstvený, ​​viacstupňový)
 • príprava dotazníkov pre webový, telefonický a off-line výskum (CAWI, CATI a CAPI)
 • zber a získavanie dát prostredníctvom sesterskej spoločnosti SC & C, spol. s r.o .
 • analytický audit
 • kontrola prípravy dát a ich vhodnosti pre modelovanie
 • kontrola vykonanej analýzy a návrh alternatívnych variantov riešenia
 • kontrola záverečnej správy z hľadiska štatistickej správnosti

Čo potrebujeme vedieť

 • veľkosť dátového súboru
 • počet premenných v dátovom súbore
 • počet prípadov
 • dostupné informácie o dátach (opis premenných, spôsob vzniku dát, známe problémy s dátami)
 • formát výstupového súboru (tabuľky, grafy, výskumná správa)
 • účel a špecifikácie úlohy (so špecifikáciou môže pomôcť analytik Acrea)
 • zoznam uvažovaných štatistických metód

Nemáte dostatok času na dôkladnú analýzu svojich dát, alebo si nie ste istí správnym postupom? Kontaktujte nás.​