Späť

Znamienková schéma pre tabuľky z Custom Tables

Dialóg

Spracovávaný objekt

Jedna, prípadne viac kontingenčných tabuliek vytvorených procedúrou Analyze -> Tables -> Custom Tables obsahujúcich početnosti (štatistiku Count).

Predpoklady použitia

  • Pred spustením skriptu je nutné označiť aspoň jednu kontingenčnú tabuľku (jednoduchý rámček), ktorá je výstupom procedúry Custom Tables.
  • Tabuľka musí obsahovať početnosti (štatistiku Count).
  • Pokiaľ tabuľka obsahuje kategóriu celkom, musí byť táto kategória uvedená v tabuľke pod jednotným názvom.
  • Užívateľ pomocou úvodného dialógu skriptu špecifikuje názov použitý v tabuľke pre štatistiku Count, prípadne kategóriu Total. Neadekvátna špecifikácia spôsobí zlý výpočet znamienkovej schémy.

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript skopíruje označenú tabuľku a nahradí početnosti znamienkovou schémou. Znamienková schéma opticky zvýrazní bunky, ktorých početnosť sa významne líši od očakávanej početnosti za predpokladu nezávislosti sledovaných znakov. Typ znamienka reprezentuje smer odchýlky:

  • ak sa nelíši nameraná početnosť významne od očakávanej, v bunke sa objaví znamienko "o",
  • vyššie namerané početnosti oproti očakávaniu sa označia znamienkom "+",
  • nižšie namerané početnosti oproti očakávaniu sa naopak zvýraznia znamienkom "-".

V každej bunke sa môžu vyskytnúť jedno až tri znamienka plus alebo mínus podľa štatistickej významnosti odchýlky – jedno znamienko pri 95% významnosti, dve pri 99% a tri pri 99,9% významnosti.

Ak tabuľka obsahuje kategóriu Total, potom sa spolu so znamienkovou schémou zobrazia marginálne percentá a podfarbia sa tak, aby vyššie hodnoty mali sýtejšiu farbu. Podfarbenie sa uskutočňuje po deciloch vypočítaných z maximálnej a minimálnej hodnoty marginálnych percent.

Výpočet skriptu sa uskutočňuje na jednotlivé podtabuľky samostatne. Takto ide spracovať tabuľky, v ktorých sú premenné umiestnené vedľa seba, pod seba aj hierarchicky do seba. Tabuľky môžu obsahovať okrem početností aj ďalšie štatistiky (tlačidlo Summary Statistics). Štatistiky môžu byť umiestnené v riadkoch alebo stĺpcoch tabuľky (pole Position) alebo nemusia byť zobrazené vôbec (voľba Hide). Skriptom však nejde spracovať tabuľky obsahujúce sady pre mnohonásobné odpovede.

Prostredníctvom úvodného dialógu užívateľ zadá názvy pre štatistiku Count a kategóriu Total, ktoré použil pri vytváraní tabuľky (pod tlačidlom Summary Statistics, resp. Categories and Totals). Ak nie je prevedená zmena defaultného nastavenia, použijú sa názvy Count a Total. Ak tabuľka neobsahuje kategóriu Total, potom ide príslušné pole úvodného dialógu ponechať v defaultnom stave. Užívateľ si tiež v dialógu zvolí, či sa vo výstupe použije anglický popis (Sign Scheme) alebo český (Znaménkové schéma).

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Datamar

Využitie softvéru IBM SPSS vo výskumnej agentúre Datamar

Podrobná case study
Inštitút pre výskum práce a rodiny

Využitie IBM SPSS pri výskumoch práce, sociálnych vecí a rodiny

Podrobná case study