Späť

Znamienková schéma – exploračná

Spracovávaný objekt

Jedna alebo viac kontingenčných tabuliek vytvorených procedúrou Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs obsahujúcich adjustované rezíduá.

Predpoklady použitia

  • Pred spustením skriptu je nutné označiť aspoň jednu kontingenčnú tabuľku (jednoduchý rámček).
  • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
  • Tabuľka musí obsahovať adjustované rezíduá (v procedúre Crosstabs pod tlačidlom Cells označiť Adj. Standardized).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript spivotuje vstupnú kontingenčnú tabuľku a nahradí adjustované rezíduá znamienkovou schémou. Znamienková schéma opticky zvýrazní bunky, ktorých početnosť sa významne líši od očakávanej početnosti za predpokladu nezávislosti sledovaných znakov. Typ znamienka reprezentuje smer odchýlky:

  • ak sa nelíši nameraná početnosť významne od očakávanej, v bunke sa objaví znamienko "o",
  • vyššie namerané početnosti oproti očakávaniu sa označia znamienkom "+",
  • nižšie namerané početnosti oproti očakávaniu sa naopak zvýraznia znamienkom "-".

V každej bunke sa môžu vyskytnúť jedno až tri znamienka plus alebo mínus podľa štatistickej významnosti odchýlky – jedno znamienko pri 95% významnosti, dve pri 99% a tri pri 99,9% významnosti.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Podrobná case study
Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Podrobná case study