Späť

Znamienková schéma – exploračná

Spracovávaný objekt

Jedna alebo viac kontingenčných tabuliek vytvorených procedúrou Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs obsahujúcich adjustované rezíduá.

Predpoklady použitia

  • Pred spustením skriptu je nutné označiť aspoň jednu kontingenčnú tabuľku (jednoduchý rámček).
  • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
  • Tabuľka musí obsahovať adjustované rezíduá (v procedúre Crosstabs pod tlačidlom Cells označiť Adj. Standardized).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript spivotuje vstupnú kontingenčnú tabuľku a nahradí adjustované rezíduá znamienkovou schémou. Znamienková schéma opticky zvýrazní bunky, ktorých početnosť sa významne líši od očakávanej početnosti za predpokladu nezávislosti sledovaných znakov. Typ znamienka reprezentuje smer odchýlky:

  • ak sa nelíši nameraná početnosť významne od očakávanej, v bunke sa objaví znamienko "o",
  • vyššie namerané početnosti oproti očakávaniu sa označia znamienkom "+",
  • nižšie namerané početnosti oproti očakávaniu sa naopak zvýraznia znamienkom "-".

V každej bunke sa môžu vyskytnúť jedno až tri znamienka plus alebo mínus podľa štatistickej významnosti odchýlky – jedno znamienko pri 95% významnosti, dve pri 99% a tri pri 99,9% významnosti.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Československá obchodní banka

Aplikácia štatistického a dataminingového softwaru v ČSOB

Podrobná case study
Výuka statistiky a sběru dat na UPCE

Zber dát metódou CAWI a CAPI prostredníctvom komplexného nástroja

Podrobná case study