Späť

Test zhody početností

Dialóg

Spracovávaný objekt

Tabuľka početností vytvorená procedúrou Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies.

Predpoklady použitia

  • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
  • Tabuľka musí byť jedinou označenou tabuľkou vo výstupnom okne (jednoduchý rámček spolu s červenou šípkou vľavo).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript slúži k testovaniu hypotéz o zhode početností medzi zvolenými dvojicami kategórií vo vybranej tabuľke početností. Pokiaľ užívateľ vyberie viac dvojíc kategórií k testovaniu, sú testy uskutočňované nezávisle. Skript implementuje asymptotický test, kde súčet absolútnych početností pre zvolený pár kategórií by mal byť aspoň 30.

Zadanie testovaných párov kategórií uskutočňuje užívateľ pomocou dialógu, ktorý sa zobrazí po načítaní tabuľky početností skriptom. Dvojice kategórií užívateľ vyberá v hornej časti dialógu. Po presunutí dvojice do zoznamu hypotéz tlačidlom Přidat ide vybrať ďalšiu dvojicu k otestovaniu. Dvojice kategórií určené k testovaniu je možné zo zoznamu hypotéz aj oobrať pomocou tlačidla Odstranit.

Výstupom skriptu je nová pivotná tabuľka s výsledkami testov. Tabuľka zobrazuje rozdiely a podiely početností medzi zvolenými dvojicami kategórií, testovú štatistiku a dosiahnutú hladinu významnosti.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Eircom

Eircom získava lepší pohľad na postoje svojich zákazníkov

Podrobná case study
Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study