Späť

Porovnanie početností s nominálnou hodnotou

Dialóg

Spracovávaný objekt

Tabuľka početností vytvorená procedúrou Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies.

Predpoklady použitia

  • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
  • Tabuľka musí byť jedinou označenou tabuľkou vo výstupnom okne (jednoduchý rámček spolu s červenou šípkou vľavo).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript zobrazí výsledky testu zhody vybranej relatívnej početnosti so zadanou nominálnou hodnotou. Výsledná tabuľka obsahuje rekapituláciu nameranej a zadanej početnosti, ich rozdiel, testovú štatistiku a jej signifikanciu. Signifikanciu navyše dopĺňa znamienková schéma: 

  • ak je signifikancia väčšia ako 0,05 zobrazí sa nula,
  • pri signifikancii od 0,05 do 0,01 sa zobrazí jedno znamienko,
  • pri signifikancii od 0,01 do 0,001 dve znamienka,
  • ak je signifikancia nižšia ako 0,001 zobrazia sa znamienka tri.

Typ znamienka je zhodný so znamienkom rozdielu relatívnych početností.

Skript užívateľ ovláda z úvodného dialógu, ktorý sa zobrazí pri spustení skriptu. Tu je možno vybrať testovanú kategóriu a zadať očakávanú relatívnu početnosť z intervalu <0;1>.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Ústav pre výskum verejnej mienky

Štatistická analýza dát z výskumov verejnej mienky

Podrobná case study
Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study