Späť

Párový T-test

Dialóg

Spracovávaný objekt

Jedna alebo viac tabuliek Paired Samples Test vytvorených procedúrou Analyze -> Compare Means -> Paired Samples T Test.

Predpoklady použitia

Tabuľka/y nesmie/ú byť pred použitím skriptu upravovaná/é.

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript upraví tabuľku obsahujúcu výsledky párového T-testu podľa zadania užívateľa vykonaného v úvodnom dialógu, ktorý ponúka nasledujúce možnosti.

 • Výběr tabulek
  Spracovať ide viac označených tabuliek alebo všetky tabuľky typu Paired Samples Test.
 • Zobrazit
  Upravená tabuľka môže obsahovať znamienkové schéma založené na porovnaní signifikancie s hladinami významnosti 0.05, 0.01 a 0.001. Znamienka odpovedajú znamienku priemeru rozdielu. Ak spracovávanej tabuľke predchádza tabuľka Paired Samples Correlations, ide preniesť informáciu o hodnote korelácie a jej významnosti do tabuľky Paired Samples Test.
 • Setřídit
  Riadky tabuľky ide zoradiť podľa signifikancie alebo podľa priemerov rozdielov, a to vzostupne alebo zostupne. 
 • Možnosti
  Popis v tabuľke ide preložiť do češtiny. Riadky tabuľky je možné tiež ofarbiť podľa dosiahnutej hladiny významnosti. Ďalej ide hodnoty v tabuľke zobraziť bez vedeckej notácie.

Priebeh spracovania sa zobrazuje v dolnej časti dialógu.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa minimalizuje chybovosť zadaných dát

Podrobná case study
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Ústav experimentálnej psychológie

Ako software IBM SPSS pomáha porozumeniu kognitívnych procesov

Podrobná case study