Späť

Ofarbenie tabuľky

Ofarbenie tabuľky (lineárne)

Dialóg

Spracovávaný objekt

Akákoľvek pivotná tabuľka.

Predpoklady použitia
 • Pred spustením skriptu je potrebné označiť zvolenú tabuľku vo výstupnom okne. Označená môže byť vždy iba jedna tabuľka.
Ovládanie a funkcie skriptu
 • Skript ofarbí požadovanú tabuľku, alebo jej časť, podľa nastavení v úvodnom dialógu. Počiatočné nastavenie dialógu vychádza z vlastností tabuľky (počet riadkov a stĺpcov, parametre pri použití vlastného rozsahu (min, max, medza) a pod.).
 • Vo všetkých prípadoch používa skript lineárnu škálu ofarbenia (intenzita farby lineárne rastie/klesá v závislosti na ofarbovaných hodnotách). Ofarbovanie pritom môže byť založené na jednom, alebo dvoch farebných odtieňoch. Pri použití jedného odtieňu rastie intenzita farby od minima (biela farba) až po maximum (zvolená farba). Pri použití dvoch odtieňov odpovedá minimu prvá zvolená farba, maximu druhá zvolená farba a stredu tejto úsečky (prípadne inak definovanej medze) biela farba. V intervale medzi minimom a stredom (medzou) lineárne klesá intenzita prvej farby, medzi stredom (medzou) a maximom lineárne rastie intenzita druhej farby.
Nastavenie dialógu:​
Rozsah obarvované oblasti
Oblasť tabuľky, na ktorú sa skript aplikuje (riadky, stĺpce). Z ofarbovania ide napríklad vynechať súhrnné údaje.
Kritérium ofarbenia
Nastavenie minima a maxima pre farbenie podľa významu dát v tabuľke:
 • Dle hodnot v tabulce: farbenie na základe minima a maxima danej oblasti tabuľky, medza odpovedá stredu medzi minimom a maximom,
 • Korelace: minimum=-1, medza=0, maximum=1,
 • Procenta: minimum=0%, medza=50%, maximum=100%,
 • Vlastní rozsah: z dát sa načíta minimum, maximum a dopočíta sa medza ako stred medzi nimi, ide však ručne upraviť.

Oblast tabulky

Spôsob farbenia (voľba je k dispozícii iba pre kritérium Dle hodnot v tabulce):

 • Celá tabulka,
 • Řádky: každý riadok sa farbí samostatne,
 • Sloupce: každý stĺpec sa farbí samostatne.
Barevná škála
Nastavenie farieb a počtu farebných odtieňov (jeden alebo dva):
 • Automaticky: od minima do danej medze sa lineárne znižuje intenzita modrej farby od RGB=(90,90,255) až do bielej, od danej medze do maxima lineárne rastie intenzita červenej farby od bielej až do RGB=(255,90,90),
 • Vlastní škála: rovnaké ako predchádzajúce, farby odpovedajúce minimu a maximu ide nastaviť užívateľom,
 • Pouze jedna barva: intenzita farby lineárne rastie od minima (biela farba) až do maxima (RGB=(255,90,90) alebo užívateľom zadaná farba.)
Absolutní hodnoty
 • Pri zaškrtnutí políčka prebieha farbenie na základe absolútnych hodnôt čísel v tabuľke. Pre kritérium Korelace je pri použití absolútnych hodnôt k dispozícii ako farebná škála iba jedna farba.

Diagonála
 • Možnosť vynechať diagonálu a nefarbiť nad diagonálou. Vhodné predovšetkým pre štvorcové tabuľky (napríklad korelačná matica).

Prázdná pole
 • Pri zaškrtnutí políčka sú prázdne polia považované za nuly (pokiaľ nie je označené, prázdne polia sa nefarbia). Vhodné napríklad pri farbení kontingenčnej tabuľky, kde prázdne polia vyjadrujú kombinácie riadkov a stĺpcov, ktoré sa v dátach nevyskytujú. Voľba nie je k dispozícii pre kritérium Korelace.

Ukážka výstupu

1. Korelačná matica

 • Korelačnú maticu vytvoríme pomocou ponuky Analyze, Correlate, Bivariate.
 • Tabuľku najskôr prepivotujeme tak, aby horná vrstva obsahovala iba hodnoty Pearsonov korelačný koeficient, ostatné štatistiky presunieme do vrstiev.  
 • V dialógu skriptu nastavíme v časti Kritérium obarvení voľbu Korelace a zaškrtneme políčka Nebarvit nad diagonálou a Vynechat diagonálu.

Obr. 1 Tabuľka pred spustením skriptu

Obr. 2 Tabuľka upravená skriptom

2. Kontingenčná tabuľka s riadkovými percentami

 • Kontingenčnú tabuľku s riadkovými percentami vytvoríme pomocou ponuky Analyze, Descriptive Statistics, Crosstabs. V hlavnom dialógovom okne definujeme riadkovú a stĺpcovú premennú a pomocou tlačidla Cells zadáme v časti Percentages, Row. V časti Counts zrušíme voľbu Observed.
 • Skriptom ofarbíme iba vnútornú časť tabuľky bez súhrnného riadku a stĺpca. Prázdna bunka v druhom riadku a druhom stĺpci vyjadruje, že sa taká kombinácia kategórií v dátach nevyskytuje, budeme ju teda považovať za nulu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o riadkové percentá, zaujíma nás porovnanie hodnôt vždy iba v rámci jedného stĺpca. V dialógovom okne skriptu teda nastavíme rozsah riadkov 1-4, rozsah stĺpcov 1-7, v časti Oblast tabulky označíme Sloupce a zaškrtneme políčko Prázdná pole považovat za nuly.

Obr. 3 Tabuľka pred spustením skriptu

 

Obr. 4 Tabuľka upravená skriptom

Referencie

Equa bank

Tvorba skórovacích modelov v aplikačnom procese úverovania

Podrobná case study
Datamar

Využitie softvéru IBM SPSS vo výskumnej agentúre Datamar

Podrobná case study