Späť

Diagnostické testy

Dialóg

Predpoklady použitia

 • inštalácia dialógu (viď nižšie)
 • zadanie jednej závislej číselnej premennej a jednej alebo viacerých nezávislých číselných premenných
 • voľba aspoň jedného z diagnostických testov (defaultne je zaškrtnutý RESET test) a možnosť výberu štandardných chýb

Ovládanie a funkcie skriptu

Diagnostické testy sa používajú na otestovanie splnenia predpokladov lineárnej regresie ako aj správnej špecifikácie vytvoreného modelu. 

Procedúra Diagnostické testy umožňuje zadať diagnostické testy:

 1. RESET test: Testuje nulovú hypotézu správnej špecifikácie modelu.
 2. Whiteov test heteroskedasticity bez interakcií: Testuje nulovú hypotézu homoskedasticity rezíduí.
 3. Breusch-Godfreyho test korelovanosti rezíduí: Testuje nulovú hypotézu nekorelovanosti rezíduí.
 4. Jarque-Berov test normality: Testuje nulovú hypotézu normality rezíduí.

a výpočet štandardných chýb:

 1. Whiteove štandardné chyby: V prípade, že náhodné zložky modelu sú nekorelované, ale nemajú konštantný rozptyl, štandardné chyby počítané z metódy najmenších
  štvorcov nie sú korektné.Odhady regresných koeficientov sú však stále nevychýlené
  a korektné. Riešením je využitie Whiteových štandardných chýb.
 2. Newey-Westove štandardné chyby: V prípade, že náhodné zložky modelu
  sú korelované, štandardné chyby počítané z metódy najmenších štvorcov
  nie sú korektné. Odhady sú však stále nevychýlené a korektné. Riešením v tomto prípade je využitie Newey-Westových štandardných chýb. 

Výstupom porcedúry sú tabuľky s výsledkami. Užívateľom zadefinované a systémové vynechané hodnoty sú z analýzy vylúčené.

Skript je ovládaný dialógom, ktorý sa po svojej inštalácii nachádza v menu Custom – Diagnostické testy.

Do poľa Závislá premenná je nutné zadať jednu závislú číselnú premennú a do pola Nezávislé premenné jednu alebo viac nezávislých číselných premenných. Z časti Diagnostické testy
je potrebné zvoliť aspoň jeden z diagnostických testov. Z bloku Štandardné chyby je možné vybrať výpočet štandardných chýb. Podrobnejšia nápoveda je k dispozícii prostredníctvom tlačítka Help.

Návod na inštaláciu

Skript pre Diagnostické testy je dodávaný vo forme inštalačného balíčku ACREA_DIAGNOSTICKE_TESTY.spe. Pri inštalácii je nutné mať právo zápisu do inštalačnej zložky softvéru IBM SPSS Statistics (do verzie 21).

Postup sprevádzkovania procedúry:

 1. inštalácia Python Essentials, ktoré sú k dispozícii na stránkach SPSS Developer Central (www.ibm.com/spss/devcentral, od verzie IBM SPSS Statistics 22 sú súčasťou inštalácie),
 2. spustenie IBM SPSS Statistics,
 3. inštalácia balíčku ACREA_Diagnostické_testy.spe pomocou ponuky Extensions – Install Local Extension Bundle,
 4. zavretie a znovuotvorenie IBM SPSS Statistics – dialóg procedúry sa objaví v ponuke CustomDiagnostické testy.

Referencie

Laboratoř autoimunitních onemocnění

Predikce vzniku choroby v Laboratoři autoimunitních onemocnění

Podrobná case study
Conforama

Prechod od blind marketingu k presne cielenému marketingu v retaile

Podrobná case study