Späť

Znižovanie kriminality

Vytvárajte bezpečnejšie mestá

Chcete nájsť spoločné rysy kriminálneho jednania?

Hľadáte optimálny spôsob alokácie ľudí a peňazí?

Rada by ste predikovali budúce možné hrozby?

S tým všetkým Vám pomôže znižovanie kriminality

Kriminálna činnosť, teda činnosť z legislatívneho hľadiska, nezákonná, môže mať mnoho podôb. Znižovanie kriminality pomocí softvérového riešenia znamená buď pomoc s odhalením už uskutočnenej kriminálnej činnosti, alebo pomoc s včasnou prevenciou, predchádzaním tejto činnosti.

Klasické dataminingové úlohy, dlhé roky používané v komerčnom sektoru, nachádzajú svoje využitie v štátnej sfére pri odhaľovaní prípadov prania špinavých peňazí, predikcii kriminality v určitom mieste a čase, pri zneužití identifikačných údajov atď.

Boj s kriminalitou sa stretáva s rovnakými problémami ako poisťovne pri odhaľovaní podvodného chovania alebo telekomunikační či energetickí operátori pri odchode zákazníkov. Úlohy majú spoločného menovateľa v nutnosti náročného prehľadávania rozsiahlych elektronických dát, v optimálnom modelovaní komplexných interakcii a asociácii pri hľadaní väčšinou netriviálnych vzorov chovania. Často sa riešia úlohy profilácie, detekcie anomálií a asociácie.

Prevencia kriminality spočíva v pochopení aktuálneho stavu a  analýze historických dát. Na základe tejto znalosti sa tak snažíme napríklad predikovať čas a miesto ďalšej trestnej činnosti, prípadne podozrivej osoby. Nemusí sa samozrejme predikovať priamo terorizmus, čo je vôbec najťažšia úloha, ale môže sa jednať o predikciu zvýšeného rizika krádeže či násilných trestných činov. Na základe tejto predikcie sa môže napríklad posilniť policajná ochrana v danom mieste a čase.

Potenciálnych dátových zdrojov je relatívne veľa, problémom je ich aktuálnosť, dostupnosť, konzistencia, dátový formát a obrovské množstvá. Môže sa jednať o transakčné dáta telefonických hovorov, bankových operácií, webových logov, ale aj vyšetrovacích spisov a iných dátových zdrojov.

Očakávané prínosy riešenia

  • Predikcia skúmaného javu v čase a mieste.
  • Optimálna alokácia vyšetrovateľov, policajných síl a prostriedkov.
  • Automatizácia procesu od extrakcie a transformácie dát, po aplikáciu modelov a vytvorenie reportov.

Riešenie

Spoločnosť ACREA ponúka pomoc pri zavádzaní a spravovaní úloh pre znižovanie kriminality pomocou dataminingového programu IBM SPSS Modeler. Softvér Vám nielen dodáme a budeme ho podporovať, ale ponúkame aj širokú škálu kurzov zameraných na ovládanie softvéru alebo na metódy, ktoré využijete pri tvorbe a spravovaní úloh pre prevenciu prania špinavých peňazí, predikcia kriminality a ďalších úloh znižujúcich kriminalitu.

Kedykoľvek môžete využiť konzultačné služby analytického oddelenia. Vytvorenie modelu môžete zveriť analytikom ACREA a projekt si vyzdvihnúť v priebehu konzultácii, ovládanie softvéru a špecifiká úlohy sa naučíte v priebehu schôdzky s analytikom.

 Ďalšiu možnosť, ktorú ponúkame, je kompletná realizácia projektu. Pokiaľ zvolíte tento variant, bude potrebné poskytnúť našim analytikom podrobnú definíciu úlohy, účel, spôsob implementácie v praxi a ako budú merané prínosy riešenia, dostupnosť a aktuálnosť dát. Všetky tieto špecifiká odporučame konzultovať s našimi odborníkmi. V rámci projektu naši analytici Vaše dáta vyčistia a vytvoria požadovaný model. Výsledky odovzdajú vo forme, ktorú si sami určíte.

Pre konkrétnu ponuku kurzov, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefónnom čísle +420 234 721 444

Referencie

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Využitie IBM SPSS pri výskumoch práce, sociálnych vecí a rodiny

Podrobná case study
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Data mining v daňovej správe Slovenské republiky

Podrobná case study