Späť

Výučba štatistiky a data miningu

Praktická príprava študentov do praxe

Snažíte sa naučiť študentov pracovať s dátami, analyzovať ich, logicky ich pochopiť a hľadať v nich súvislosti?

Chcete naučiť študentov vystavať praktickú úlohu na teoretických základoch?

Prajete si okrem teoretických základov rozvíjať tiež kritické myslenie, schopnosť popísať problém a kreatívne hľadanie riešenia?

S tým všetkým Vám pomôže štatistika a datamining

V súčasnej dobe si SPSS drží silnú pozíciu vo vyššom vzdelávaní a slúži nielen na pochopenie a osvojenie si základných štatistických a dataminingových metód, ale aj ako pomocný nástroj pre pedagógov pri hodnotení vzdelávacích aktivít a spracovávaní ich vedeckých a výskumných prác. Vysoké školy využívajú IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler pri príprave študentov na ich budúce povolanie. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto softwary používa viac ako 800 spoločností v Českej a Slovenské republike, majú študenti so znalosťou týchto výrobkov na trhu práce značnú konkurenčnú výhodu. Všetkým vysokým školám poskytujeme výrazné zľavy na celé portfólio IBM SPSS produktov.

Prečo produkty IBM SPSS

IBM SPSS Statistics umožnia vyučovať štatistiku na praktických príkladoch. Naučí študentov ucelene pracovať s dátovými súbormi, využívať štatistické analýzy v marketingu alebo porozumieť potrebám a správaniu zákazníkov. Softvér je tiež vynikajúcim pomocníkom pri výkazníctve, zisťovaní úspešnosti zavedenia nových učebných metód, predpokladanej doby ukončenia štúdia alebo pri tvorbe podkladov pre včasné a rýchle rozhodovanie vedenia jednotlivých fakúlt. Vedeckí pracovníci s obľubou využívajú tento nástroj pre svoje vedecké a výskumné práce.

IBM SPSS Modeler umožní vyučovať data mining na reálnych prípadoch priamo z praxe. Jedná sa o základ analytických prác vo všetkých odvetviach. Študenti sa môžu ľahkou cestou naučiť všetko potrebné o rozhodovacích stromoch, prediktívnom modelovaní alebo manažmente rizík. Osvoja si zručnosti definovania riešeného problému, vytvorenie dátovej matice pre spracovanie, navrhnutie riešenia a prostredníctvom metodiky CRISP-DM vyriešenie danej úlohy a vytvorenie záverečnej správy. Tento nástroj poskytuje študentom vedomosti, ktoré uplatnia na analytických pozíciách v praxi.

Aké sú prínosy výučby v programoch IBM SPSS

Medzi hlavné výhody, spomínané samotnými študentmi, patrí jednoznačne fakt, že sa softvér vyznačuje skutočne intuitívnym ovládaním v grafickom užívateľskom rozhraní. Už po krátkej dobe sú tak študenti schopní softvér samostatne využívať k riešeniu konkrétnej úlohy. Študentov neodradzujú nelogické a nepredvídateľné reakcie programu a pri výučbe je možné sústrediť sa viac na problém, metódy a interpretáciu výsledkov. Ďalšiu výhodu možno vidieť vo využití nástrojov pre chod univerzít, kedy včasné rozhodovanie na základe presných informácií ušetrí hodiny času manažmentu univerzity. Nástroje umožňujú jednoduché spracovanie údajov o škole, študentoch a ich výsledkoch.

Realizácia

Kontaktujte naše obchodné oddelenie alebo Centrum výuky Acrea, kde Vám pomôžeme s otázkami. Tiež si môžete prečítať prípadové štúdie zákazníkov ACREA CR, ktoré popisujú, aké úspechy s výučbou dosiahli pomocou riešení SPSS.

Pre konkrétnu ponuku kurzov, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefónnom čísle +420 234 721 444

Referencie

Západočeská univerzita v Plzni

Testovanie pomocou Remark Office OMR na Západočeskej univerzite v Plzni

Podrobná case study
Vysoká škola ekonomická v Praze

Vyhodnocování přijímacích řízení a ostatních testů na VŠE

Podrobná case study