Späť

Optimalizácia marketingových kampaní

Znížte náklady na jednotlivé marketingové kampane

Potrebujete presne zacieliť marketingovou kampaň podľa charakteru zákazníka?

Chcete optimalizovať a znižovať náklady na marketing pri rovnakých alebo väčších výnosoch?

Radi by ste zvýšili lojalitu svojich zákazníkov?

S tým všetkým Vám pomôže optimalizácia marketingových kampaní

Základným cieľom úlohy optimalizácie marketingových kampaní je každému zákazníkovi ponúknuť to, čo je pre neho v danú dobu najvhodnejšie. Vhodnosť ponuky nemusí byť nutne meraná okamžitým ziskom, ale pri výbere kampane musia byť posúdené viaceré faktory.

Jedná sa totiž o klasickú úlohu viackriteriálneho rozhodovania, kedy je treba brať do úvahy potenciál zákazníka, pravdepodobnosť akceptácie jednotlivých ponúk, cenu kampaní, početnosť a dobu posledného kontaktu zo zákazníkom a celkový a dielčí rozpočet jednotlivých kampaní.

Klasicky prebieha v jeden okamžik viacej marketingových kampaní. Výber vhodnej kampane zákazníkovi môže prebiehať online v reálnom čase alebo offline, dávkovo. Závisí to na charaktere kontaktu zo zákazníkom (na pobočke, mailom aj). Je taktiež potrebné nájsť vhodný komunikačný kanál pre každého zákazníka a to na základe historických znalostí alebo napríklad podľa odporučanej kampane. Optimalizácia marketingových kampaní vyžaduje maximum dostupných informácii, tak o zákazníkoch, ako aj o kampaniach. Je vhodné poznať cenu za kampaň, očakávaný zisk z kampane a predikovať pravdepodobnosť kladnej reakcie. Ďalšou možnosťou je zákazníkov segmentovať, zaradiť do skupín podobných svojím nákupným chovaním alebo sociodemografickými ukazovateľmi.

Optimalizácia marketingových kampaní je klasická dataminingová úloha, využívajúca sofistikované dataminingové algoritmy. V podstate sa jedná o rožné predikčné a segmentačné úlohy, pričom sa vo finále posudzuje niekoľko variantov. Variantom môže byť výber kampane s najväčšou pravdepodobnosťou kladnej odozvy, alebo s pokrytím čo najširšieho spektra zákazníkov alebo kampane s najväčším očakávaným peňažným ziskom.

Predpoklady úspešného riešenia

  • Dôsledná definícia úlohy. Organizácia musí dopredu vedieť, čo chce dosiahnuť, ako implementuje riešenie úlohy v praxi a ako bude prínosy riešenia merať
  • Dostupnosť a aktuálnosť požadovaných dát
  • Dataminingové nástroje pre prípravu dát, analýzu dát, prípravu a evaluáciu dataminingových modelov a vytvorenie takého postupu, ktorý bude možné implementovať do produkčných systémov spoločnosti
  • Spolupráca s expertom zadávateľa, ktorý do problematiky vnesie vecnú znalosť

Očakávané prínosy riešenia

  • Segmentácia zákazníkov a tím aj jednoduchšie cielenie
  • Efektívne využitie dostupných prostriedkov pre marketingové kampane
  • ​Optimalizácia kontaktu zo zákazníkom z hľadiska vhodnej ponuky, početnosti kontaktu a výberu vhodného komunikačného kanálu

Realizácia

Spoločnosť ACREA ponúka pomoc pri optimalizácii marketingových kampaní pomocou dataminingového programu IBM SPSS Modeler alebo špecializovaného programu pre marketingové úlohy tohto typu IBM SPSS Direct Marketing. Softvér Vám nielen dodáme a budeme ho podporovať, ale ponúkame aj širokú škálu kurzov zameraných na ovládanie softvéru alebo na metódy, ktoré využijete pri tvorbe, spravovaní a analýze kampaní.

Hocikedy môžete využiť konzultačné služby, ktoré sú poskytované analytickým oddelením.  Je tu možnosť prvej úlohy prenechať analytikom ACREA a projekt si vyzdvihnúť v priebehu konzultácií, ovládanie softvéru a špecifiká úlohy sa naučíte v priebehu stretnutiach s analytikom.

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúkame, je kompletná realizácia projektu. Pokiaľ zvolíte tento variant, bude potrebné poskytnúť naším analytikom účel a špecifikáciu úlohy, spôsob využití výsledkov a dostupné informácie o dátach ako je popis premenných, spôsob vzniku dát, známe problémy s dátami a podobne. V rámci projektu naši analytici Vaše dáta očistia a vytvoria požadovaný model. Výsledky odovzdajú vo forme, ktorú si sami určíte.

Pre konkrétnu ponuku kurzov, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz alebo na telefónnom čísle +420 234 721 444​

Referencie

Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study
Conforama

Prechod od blind marketingu k presne cielenému marketingu v retaile

Podrobná case study