Späť

Medicínsky výskum

Poskytnete lepšiu starostlivosť svojím pacientom

Neviete koľko pacientov zahrnúť do štúdie, aby bola jej kvalita a nákladnosť optimálna?

Potrebujete vyhodnotiť účinnosť liečebného postupu?

Chcete zistiť aké faktory ovplyvňujú priebeh choroby?

S tým všetkým Vám pomôže medicínsky výskum

Dôležitosť štatistických metód v medicíne nemôžeme poprieť. Pred zavedením novej liečby alebo liečiva je dôležité preskúmať ich efekt na veľkom počte pacientov. Aj keď má vedec novú, prevratnú myšlienku, svoje hypotézy musí potvrdiť. Väčšina odborných časopisov požaduje použitie silného štatistického aparátu. Každá kvalitná štúdia by mala využívať štatistické metódy vo všetkých nasledujících krokoch:

  • plánovanie experimentu, kde výskumník stanoví ciele štúdie, preukazované  hypotézy a určí potrebný počet pacientov, čím sa zabezpečí kvalita a minimalizujú sa náklady na zber dát
  • popis dátového súboru, tím sa zamedzí zlej a niekedy i životu nebezpečnej interpretácií záverov
  • stanovení záverov, kde odpovedáme na ciele stanovené pri plánovaní experimentu, napríklad vyhodnocujeme účinnosť liečebného postupu porovnaním výskumnej a kontrolnej skupiny, alebo identifikujeme faktory ovplyvňujúce chorobu

Riešenie

Vo všetkých krokoch výskumu využijeme štatistické metódy. K určeniu potrebnej veľkosti súboru použijeme tzv. Power analýzu. Kvantitatívne znaky namerané na pacientoch popíšeme pomocí priemeru, mediánu a smerodajnej odchýlky, rozdelenie dát môžeme zobraziť taktiež pomocou histogramu. Kategorické premenné charakterizujeme početnosťami a percentuálnym rozložením jednotlivých kategórii.  K vyhodnoteniu signifikancie rozdielu medzi skupinami, využijeme štatistické testy napríklad t-testy alebo neparametrické testy a taktiež metódy kontingenčných tabuliek. K nájdeniu faktorov ovplyvňujúcich chorobu a priebeh choroby aplikujeme regresné modely, napr. lineárny model, logistickú regresiu alebo analýzu rozptylu.

Prínosy

  • získanie kľúčových informácií
  • objavenie netriviálnych súvislostí medzi jednotlivými faktormi
  • možnosť publikácie výsledkov vo vedeckých časopisoch

Realizácia

Spoločnosť ACREA ponúka pomoc pri uskutočnení medicínskeho výskumu pomocou štatistického programu IBM SPSS Statistics. Softvér Vám nielen dodáme a budeme ho podporovať, ale ponúkame aj širokú škálu kurzov zameraných na ovládanie softvéru alebo na metódy, ktoré využijete pri analýze Vaších dát. Pre lekárov a výskumných pracovníkov sme pripravili špeciálny kurz: Analýza dát v zdravotníctve.

Záujemcovia môžu využiť konzultačné služby spoločnosti ACREA, v rámci ktorých Vám odborníci z analytického oddelenia zodpovedajú na otázky týkajúce sa softvéru a štatistických metód. V priebehu konzultácií Vám naši odborníci predstavia ovládanie softvéru a špecifiká úlohy. Prípad je pravidelne konzultovaný, tak, aby nedošlo k dezinterpretácií dát a výsledkov.

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúkame, je kompletná realizácia analýzy. Pokiaľ zvolíte tento variant, bude potrebné poskytnúť naším analytikom účel a špecifikáciu úlohy, spôsob využitia výsledkov a dostupné informácie o dátach ako je popis premenných, spôsob vzniku dát, známe problémy s dátami a podobne. V rámci projektu naši analytici Vaše dáta vyčistia a vytvoria požadovaný model. Výsledky odovzdajú vo forme, ktorú si sami určíte.

Pre konkrétnu ponuku kurzov, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefónnom čísle +420 234 721 444

 

Referencie

Laboratoř genetické ekotoxikologie

Vliv znečištěného ovzduší na zdraví řidičů autobusů MHD Praha

Podrobná case study
Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study