Späť

Marketingový výskum

Získajte maximum znalostí pre Vaše marketingové aktivity

Radi by ste kvantitatívne vyjadrili a predikovali chovanie ľudí?

Potrebujete získať z výskumných dát iba pravdivé a vysvetliteľné informácie?

Chcete naplánovať otázky a dizajn dotazníka, aby čo najpresnejšie zasiahol respondenta?

S tým všetkým Vám pomôže marketingový výskum

Potrebujete pochopiť požiadavky trhu, nestačí iba systematicky zhromažďovať a vyhodnocovať informácie. Aby bol marketingový výskum jednoznačný a vierohodný, je potrebné pracovať taktiež s prediktívnymi analytickými metódami.

Riešenie

Čím presnejšie výsledky sú požadované, tím sa kladie vyšší dôraz na štruktúru a počet respondentov. Pri obstarávaní dát je teda treba osloviť široké spektrum respondentov všetkými známymi spôsobmi a často aj rôznymi jazykmi. Vo svojich marketingových výskumoch môžete v súčasnej dobe jednoducho brať do úvahy rozsiahle dáta z rôznych zdrojov – ak sa už  jedná o dáta z výskumov, transakčné dáta alebo sociodemografické fakty. Aplikácia štatistických a dataminingových metód ponúka  široké spektrum ďalších možností k nájdeniu vzorov a trendov vo všetkých dátach.

Prínosy

Najväčším prínosom realizácie marketingového výskumu je vytvorenie základných informácií pre presné a rychlé rozhodovanie, pretože takéto informácie, v dnešnej dobe tvrdého konkurenčného boja, môžu ovplyvniť budúcnosť firmy po finančnej stránke, v extrémnych prípadoch aj po stránke existenčnej.

Realizácia

Spoločnosť ACREA ponúka pomoc pri uskutočňovaní marketingového výskumu pomocou softvéru PS Questio PRO a IBM SPSS Statistics. Pomocou PS Questio PRO môžeme dáta pohodlne zozbierať a uskutočniť základné analýzy, pomocou IBM SPSS Statistics prebieha ich podrobnejšia analýza.Softvér Vám nielen dodáme a budeme ho podporovať, ale ponúkame aj širokú škálu kurzov kde sa záujemcovia môžu naučiť pracovať zo softvérom a taktiež si rozšíriť vedomosti o štatistických metódach. ACREA môže figurovať ako audítor riešení.

Existuje taktiež možnosť projekt uskutočniť formou konzultácií nad tvorbou prvých dotazníkov či štatistických modelov. Pridelený analytik tvorí dotazníky či analýzy podľa požiadaviek zadávateľa. Je zabezpečená pravidelná konzultácia riešených úloh. Spôsob a forma odovzdania výsledkov je přizpôsobená možnostiam zadávateľa.

Ďalším variantom realizácie, ktorý Vám ponúkame, je ponechať celú tvorbu modelov na odborníkov. V tomto prípade Vás odkážeme na našu sesterskú spoločnosť SC&C, ktorá sa touto problematikou zaoberá na českom trhu už viac než 20 rokov. Dáta Vám dodajú vo formáte, ktorý Vám bude vyhovovať.

 Pre konkrétnu ponuku kurzov prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz alebo na telefónnom čísle +420 234 721 444

 

Referencie

Město Brno

Spracovanie dát z dotazníkových prieskumov medzi obyvateľmi mesta Brna

Podrobná case study
Datamar

Využitie softvéru IBM SPSS vo výskumnej agentúre Datamar

Podrobná case study