Späť

Psychiatrické centrum Praha

Štrukturálna analýza modelu životnej spokojnosti adolescentov

 

Psychiatrické centrum Praha (PCP) je príspevková organizácia priamo riadená MZČR. V súčasnosti má viac ako 140 zamestnancov. Psychiatrické centrum je hlavné výskumné pracovisko v oblasti psychiatrie a neurovied s rozsiahlou publikačnou aktivitou a intenzívnou medzinárodnou spoluprácou. Od roku 1991 má štatút spolupracujúceho centra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum a výučbu v oblasti duševného zdravia. Okrem výskumných aktivít je PCP tiež zariadením, ktoré poskytuje ambulantnú aj lôžkovú liečbu duševných porúch (liečebné zariadenia s akreditáciou). PCP je výučbovou základňou 3. Lekárskej fakulty UK pre pregraduálne aj postgraduálne vzdelávanie v psychiatrii, neurovedách alebo lekárskej psychológii.

Výsledky vedeckého výskumu prispieva v našej oblasti k zvyšovaniu kvality liečebnej starostlivosti a k účinnejšej prevencii. IBM SPSS statistics nám uľahčuje spracovanie dát. Adekvátne analýzy sú podmienkou publikovania výsledkov vedeckej práce.
V laboratóriách sociálnej psychiatrie nám spss pomáha v zdieľaní dát, užitočné tiež je, že na medzinárodných projektoch sa obvykle pracuje s SPSS, čo uľahčuje medzinárod spoluprácu. 
- phdr, Ladislav Csémy vedoucí laboratoře sociálná psychiatria pcp

V psychiatrickej centre pracujú s produktmi IBM SPSS v rôznych oblastiach sociálne psychologického, ale aj biologického výskumu. Spracovávajú tu dáta z psychológie, psychiatrie a sociológie. Dáta sú získavané najčastejšie v teréne prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov. Dátové súbory v oblasti sociálnej psychológie a psychiatrickej demografia sú relatívne rozsiahle (presahujú aj 300 premenných), vzorky bývajú často vyše 1000 osôb. Najčastejšie používané analytické procedúry sú: deskriptívna štatistika, viacrozmerné modely, štrukturálne modely.

Ako príklad uvádzame štúdiu zverejnenú v domácom odbornom časopise Československá psychológie: Štrukturálna analýza modelu životnej spokojnosti adolescentov. Štúdia sa zaoberá životnou spokojnosťou adolescentov školského veku. Testovaný súbor tvorí takmer 1000 slovenských 15-ročných detí. Vzťahy medzi premennými, založené na odhade asymptotickej kovariančnej maticue polychorických korelácií, boli analyzované metódou štrukturálnych rovníc (SEM) iteratívnou procedúrou "Generally Weighted Least Square".

Tento prístup je v danej oblasti menej obvyklý a preto je táto práca významným príspevkom k existujúcim poznatkom. Analýza dát metódou SEM priniesla podporu pre postulovaný model predpokladajúci vplyv emocionálne opory / blízkosti a rodinné kohézie na vzťah medzi životnou spokojnosťou, somatickými / psychickými problémami a adaptáciou na školské prostredie. U dievčat aj chlapcov sú štatisticky významné celkové efekty emocionálne opory a rodinné kohézie na adaptáciu na školské prostredie. Zdá sa však, že miera vnímanej emocionálne opory má výraznejší vplyv na pocit životnej spokojnosti u dievčat a tiež adaptácia na školu by mohla byť u nich výraznejším zdrojom somatických / psychických problémov v porovnaní s chlapcami.

Súbory na stiahnutie