Späť

Scio

Hodnotenie preferencií zákazníkov pre efektívne uvedenie produktu na trh

Společnost Scio, jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání, působí v oblasti českého školství a vzdělávání od roku 1996. Za tu dobu se několikanásobně rozšířily její aktivity a s nimi se rozrostl také odborný záběr v oblasti školství a vzdělávání, stejně jako vnitřní potenciál organizace. Scio je na státu nezávislá a státem nefinancovaná společnost. Do povědomí veřejnosti se dostala zejména jako instituce zabývající se vývojem a organizací testování v rámci přijímacích zkoušek a přípravy na ně. 

Významným krokem na tomto poli byl test obecných studijních předpokladů, který společnost Scio do ČR v roce 1996 přinesla a připravila v adekvátní podobě pro podmínky českého školství. Společnost Scio se snaží v co největší míře sladit svou činnost s názory expertů - využití testů obecných studijních předpokladů oproti tradičním znalostním přijímacím zkouškám je ze strany odborníků z oblasti vzdělávání jednoznačně podporováno a myslí na něj i aktualizovaná podoba tzv. Bílé knihy, základního koncepčního a strategického dokumentu českého školství. Neméně významnou událostí je fakt, že se Národní srovnávací zkoušky (plně realizované společností Scio) staly nedílnou součástí přijímacího řízení na desítkách fakult vysokých škol. 

V roce 2009 připravila společnost pro studenty vyšších ročníků středních škol produkt, který nemá v ČR analogii. V souvislosti s jeho vývojem a uvedením na trh byla realizována řada výzkumů, kdy byly řešeny otázky týkající se potřeb a očekávání cílové skupiny. Na podzim tohoto roku vyvstala otázka stanovení ceny produktu, která by odpovídala možnostem studentů a jejich ochotě produkt si zakoupit. Šlo o určení ceny, přijatelné z hlediska všech významných segmentů této cílové skupiny. Další otázkou k řešení byla příprava pravidelného hodnocení spokojenosti s produktem ze strany zákazníků, k němuž nás zavazuje ISO.

Byl realizován výzkum zaměřený na testování ceny a zjišťování do jaké míry produkt odpovídá potřebám studentů. Součástí bylo zjištění zpětné vazby z hlediska různých vlastností produktu. Data byla vyhodnocena pomocí softwaru IBM SPSS Statistics, který umožnil nejen stanovit optimální cenu produktu, ale také porovnat, zda došlo k významnému názorovému posunu na cenu před a po vyzkoušení produktu v jednotlivých segmentech. Na základě výsledků jsme mohli připravit pružnější cenovou politiku a zároveň doladit nový produkt. V rámci přípravy pravidelného výzkumu spokojenosti jsme pomocí softwaru IBM SPSS Statistics vyhodnotili očekávání a preference zákazníků a připravili sadu měřících indikátorů. Vzhledem k možnosti naprogramovat syntaxe a skripty budeme moci poměrně rychle vytvářet přehledy a sledovat případné rozdíly.