Späť

Česká televize

Výzkum spokojenosti diváků České televize

Česká televize má dlouholetou zkušenost s vedením vlastních sociologických výzkumů, díky nimž získává údaje o divácké spokojenosti. Oddělení Výzkumu programu a auditoria ČT tak získává zpětnou vazbu od diváků a průběžně ji analyzuje a interpretuje. Zjišťuje a hodnotí spokojenost diváků jak s jednotlivými pořady, tak s celkovou programovou skladbou ČT.

Samotný panelový výzkum je v naší republice nejstarším fungujícím výzkumem chování televizního diváka – jeho koncepce se zrodila v roce 1968 a realizace začala o dva roky později. Je založen na vyplňování programových deníčků 750 členným panelem respondentů. Tento aktivní panel je průběžně obměňován tak, aby tvořil reprezentativní vzorek dospělé populace v České republice, a to z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, bydliště a ekonomické aktivity.

Výsledky výzkumů spokojenosti diváků mají vliv na programovou skladbu ČT a pomáhají přizpůsobovat vysílání představám diváků. Na základě pravidelných analýz spokojenosti diváků s jednotlivými pořady se ČT rozhoduje např. o změnách vysílacích časů jednotlivých pořadů apod. Software IBM SPSS Statistics hodnotím jako chytrý“software pro spoustu užitečných věcí.

PhDr. Ing. Pavel Novák

Vedle opakujícího se panelového výzkumu, při kterém používá vlastní software, provádí oddělení pravidelně krátké výzkumy spokojenosti respondentů s konkrétními jednotlivými pořady či seriály. Při zpracování výsledků z těchto výzkumů je využíván software společnosti SPSS. Krátká dotazníková šetření – tzv. „Otázky týdne“ –jsou obvykle věnována aktuáním pořadům či tématům ve vysílání. Obdobné ale důkladněší a podrobněší výzkumy diváckého názorového spektra se nazývají„Sondy“. Ty jsou obvykle detailněji zaměřny na jeden pořad.

Analýzy získaných dat zde provádějí snadno díky aktuáním verzím softwaru IBM SPSS Statistics Base s přídavným modulem IBM SPSS Custom Tables pro vytvářní reportů. Nejčastěji využívají základní statistické postupy – např. na základě tabulek četností získaných z dat odhadují zastoupení jednotlivých kategorií v celé populaci diváků, dále pomocí kontingenčních tabulek porovnávají úroveň spokojenosti v různých skupinách diváků. Třídění druhého, eventuálně třetího stupně pak odhaluje vztahy mezi jednotlivými proměnnými a profily jednotlivých diváckých skupin.