Späť

Augur Consulting

Důležitým předpokladem hodnotného výzkumu jsou kvalitní analýzy

AUGUR Consulting je českou agenturou, která byla založena v roce 1996 a nabízí
komplexní služby v oblasti výzkumů veřejného mínění a výzkumů trhu s využitím
všech známých i speciálních metodologických postupů. AUGUR Consulting
je od svého vzniku řádný kolektivní člen České marketingové společnosti
dodržující etický kodex ESOMAR a principy SIMAR.

„Software IBM SPSS usnadňuje a urychluje zpracování dat a umožňuje
tak docílení přesnějších a hlubších vhledů do problematiky. Díky zrychlení analýzy
je naše společnost schopna zpracovat více zakázek, což vede k rychlejšímu
rozvoji. Zpracování získaných dat si již bez softwaru IBM SPSS Statistics
nedokážeme představit.“ Mgr. Eva Jakubcová, Project Manager

Dlouhodobá specializace a zaměření na výzkumy realizované pro oblast
samosprávy učinila v tomto segmentu ze společnosti AUGUR Consulting leadera
na trhu. Společnost AUGUR Consulting v současné době spolupracuje s osmi
kraji a cca padesáti městy různé velikosti z celého území České republiky. Může
se takto, i při silné konkurenci ostatních agentur, pochlubit největším počtem
ověřitelných referencí v oblasti výzkumů realizovaných pro oblast samosprávy.


Augur Consulting pro zpracování dat z výzkumu trhu a veřejného mínění využívá
software IBM SPSS Statistics.
Data jsou získávána a zpracovávána na základě zakázek klientů z různých oblastí
– z komerční sféry, z akademické sféry, státní sféry a samosprávy.
Rozsah proměnných se pohybuje v počtu cca 100 – 300, rozsah případů pak mezi
cca 100 – 10 000. Data pocházejí z osobního, telefonického i online dotazování
(PAPI, CAPI, CATI, CAWI). Pro jejich zpracování se nejčastěji používají frekvenční
tabulky, popisné statistiky, kontingenční tabulky, základní testování hypotéz
– výpočet korelačních koeficientů, chí-kvadrát test, t-test, ANOVA, regrese,
Cronbachovo alfa, …

Na základě analýz zhotovených AUGUR Consulting, jsou činěna mnohá
rozhodnutí. Jako příklady z poslední doby lze uvést směřování investic měst
či obcí, umístění sociálních služeb v lokalitě, která vykazuje nejvyšší potřebu,
upravení obchodní strategie klientů, zvýšení prodeje a efektivnější nakládání
s prostředky klientů, apod.
 

 

Súbory na stiahnutie