Späť

Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Brněnská pobočka Ústavu geoniky Akademie věd ČR, která sdružuje cca 20 vědeckých pracovníků, je definována jako oddělení environmentální geografie. Vědecká náplň se koncentruje na environmentální a regionální problémy v období transformace. Ústav geoniky AV ČR realizuje v rámci dílčích grantových projektů sociálně vědní výzkumy s veřejností k tématům kvality života v urbánním a rurálním prostředí v různých regionech ČR, vnímání environmentálních rizik, postojů k zavádění obnovitelných zdrojů energie, apod. Analyzovaná data jsou získávána z vlastních primárních terénních výzkumů, ale jsou využívána i sekundární data ze statistického úřadu či dalších volně dostupných databází (sčítání lidu, regionální výběrová šetření, apod.).

Pro zpracování dat z těchto výzkumů byl vybrán software IBM SPSS Statistics, díky kterému mohou být efektivně, kvalitně a přitom relativně snadno analyzována data z různých souborů. V Ústavu geoniky AV ČR pracují se soubory s 200 – 3000 případy a 20 – 50 proměnnými.

Příklad výzkumného šetření

Ústav geoniky AV ČR se v rámci grantového projektu „Využití větrné energie: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a sociálních souvislostí pomocí nástrojů GIS“ zabýval otázkou veřejného mínění a postojů obyvatel k různým aspektům a dopadům rozvoje větrné energetiky na území České republiky. Cílem dotazníkových výzkumů bylo zhodnotit potenciální negativní vlivy výstavby a provozu větrných elektráren z pohledu obyvatel žijících v jejich blízkosti – do jaké míry se liší jejich současné postoje od představ a očekávání před výstavbou, jaké negativní environmentální, sociální a ekonomické dopady jsou spojovány s provozem větrných elektráren, které faktory (sociodemografické charakteristiky, geografické aspekty, různé zdroje informací, apod.) se podílejí na utváření postojů lidí.

„Software IBM SPSS významně urychluje a zjednodušuje práci při statistickém zpracování a analýze dat z různých zdrojů.“

Výsledky provedených výzkumu nepředstavují sice reprezentativní názor celé české populace, neboť výběrový soubor byl pouze vzorek rezidentů lokalit dotčených výstavbou větrných elektráren, přesto z nich lze vyvodit některé obecné závěry. Při srovnání postojů před výstavbou větrné elektrárny a aktuálních zkušeností lidí lze říci, že se obavy z negativního působení a dopadů větrných elektráren na lokální krajinu a kvalitu života v obcích nenaplnily. Míra vnímání negativních dopadů klesá a následně míra podpory staveb narůstá v průběhu času. Vyšší procento odpůrců přitom poněkud paradoxně pochází z obcí, které jsou vzdálenější od míst, kde větrné elektrárny stojí. Metodou korelační a regresní analýzy byla také testována souvislost mezi postoji respondentů a jejich sociodemografickými charakteristikami, hodnotovými preferencemi a působením různých informačních zdrojů a médií na utváření postojů. Bližší detaily těchto analýz je možné získat na vyžádání.

Výzkum obecně přispěl k vyvrácení některých mýtů a spekulací o negativních vlivech větrných elektráren a dopadech jejich provozu na lokální komunitu, jejichž šíření často brání další výstavbě ve vhodných a nekonfliktních lokalitách.