Späť

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Využitie IBM SPSS pri výskumoch práce, sociálnych vecí a rodiny

Inštitút pre výskum práce a rodiny je výskumná inštitúcia podieľajúca sa na projektoch národnej a medzinárodnej úrovne. Výskumy sú určené pre úrady práce, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Skúmajú trh práce, bezpečnosť pri práci, charakter stratégií pri nezamestnanosti, násilie na ženách, integráciu do práce zdravotne postihnutých apod.

Všetky projekty v IVPR sú vedené koordinátorkou projektu od návrhu dotazníka, zadania terénneho výskumu pre agentúru s anketárskou sieťou, čistenie dát, štatistické spracovanie až po vypracovanie záverečnej výskumnej správy. Štatistické analýzy robia odborníčky so spoločensko - vedným zameraním a preto potrebujú mať spoľahlivý, užívateľsky príjemný software, ktorého výstupy interpretujú a ďalej vypracúvajú výskumné správy v textovom editore Word.

Štatistický balík IBM SPSS Statistics je tým kvalitným a užívateľsky prístupným štatistickým softwarom, ktorý umožní samostatné spracovanie projektu výskumníčkou s humanitne orientovaným vyšším vzdelaním. Práve preto ho využívajú už od roku 2000.

Budúcu spoluprácu s ACREA CR vidím v školeniach na mieru na našich dátach, prípadne v predplatení štatistického hotline, aby sme zkvalitnili výstupy a využili možnosti regresnej, faktorovej a klastrovej analýzy pri predikciách, vytváraní indexov a typológie.

Projekty a ich výstupy si možno pozrieť na www stránke http://www.sspr.gov.sk. Z posledného obdobia môžeme spomenúť napr. Násilie na ženách (Violence against Women), Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím – nevidiacich a slabozrakých, pracovné skupiny výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Rodinné potreby zamestnancov, Mladé rodiny s deťmi a zamestnanie, Posilnenie výkonu inšpekcie.

Software IBM SPSS Statistics bol využitý hlavne na deskriptívne, komparačné analýzy a analýzy kontingenčných tabuliek. Do budúcnosti je naplánovaná, okrem popisného charakteru výskumov, aplikácia hlbšiej vzťahovej, predikčnej analýzy a pri nasadení procedúr multivariačných analýz získanie istoty.