Späť

Garep

Využití IBM SPSS v regionálním rozvoji

Společnost GaREP se věnuje problematice rozvoje regionů, zejména poznávání možností jejich rozvoje a hledání cest, jak poznané rozvojové šance prakticky uskutečňovat. Její přístup je založen na osobním kontaktu se zadavateli, na společném hledání řešení a zapojení širokého týmu odborníků z řady oblastí. Za své působení firma GaREP zpracovala řadu strategických a programových dokumentů pro různé úrovně samosprávy – od obcí a měst přes svazky obcí až po kraje. Zpracování žádostí o dotace z evropských fondů je spíše okrajovou činností. Od roku 2004 se společnost věnuje řešení výzkumných úkolů v rámci programů jednotlivých ministerstev (MMR, MZe, MŠMT), tématicky zaměřených převážně na regionální rozvoj, municipality, problematiku venkova a lidské zdroje. Kromě toho je společnost GaREP tvůrcem expertních studií zejména z oblasti lidských zdrojů, podnikání a trhu práce.

Program IBM SPSS Statistics, základní modul Base a modul Custom Tables byl pořízen v rámci řešení výzkumného projektu č. WD-39-07-1 „Rozvojový interaktivní audit – metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech“, zpracovávaného pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem tohoto projektu je vypracovat metodiku, pomocí níž bude možné identifikovat v regionech příčiny jejich nepříznivé socioekonomické situace a doporučit vhodné kroky ke zlepšení. 

IBM SPSS Statistics je užitečný a uživatelsky příjemný program. Umožňuje rychle provést potřebné analýzy a prezentovat je v jednoduché a přehledné podobě, čímž urychluje a usnadňuje jejich interpretaci i další využití získaných výsledků. Velmi prospěšná je i možnost prezentovat získané výsledky graficky – tedy co nejnázorněji.

Výsledkem projektu bude soubor dílčích metod a postupů, který umožní popsat situaci v daném regionu, měřit zjištěné nerovnoměrnosti v jeho rozvoji, stanovit možnosti jeho dalšího rozvoje a identifikovat nástroje, pomocí nichž bude možné v maximální míře eliminovat zjištěné nerovnoměrnosti. Metody a postupy budou zobecněny do takové podoby, aby byly využitelné pro jakýkoliv region v rámci ČR a vyhovovaly potřebám uživatelů výsledků, tedy představitelům místních a regionálních správ. 

V projektu RIA je postupně analyzován soubor regionálních ukazatelů o velikosti několika desítek proměnných, shromážděných ze všech 673 obcí Jihomoravského kraje. Před instalací IBM SPSS Statistics byly veškeré analýzy prováděny pouze s použitím programu Microsoft Excel; byly tedy aplikovány převážně pouze relativně jednoduché procedury. Hlavní devizou IBM SPSS je při těchto analýzách jednoduchý způsob, jak poznat vztahy mezi jednotlivými ukazateli a jejich významnost (např. korelacemi, regresí, seskupovací či faktorovou analýzou), a tím jednak odhalovat souvislosti mezi jevy, jednak identifikovat ukazatele, jež jsou pro hodnocení socioekonomické situace v území nejvíce vypovídající. 

V roce 2008 započaly analýzy hledáním hlavních vzájemných vazeb mezi ukazateli prostřednictvím korelačních analýz. Na rok 2009 je plánováno dosažení hlubšího poznání vztahů a významnosti ukazatelů pro popis celkové socioekonomické situace území – zde již budou využívány složitější metody, zejména seskupovací a faktorová analýza. Hlubší poznání vzájemných vztahů následně umožní nalézt další souvislosti mezi studovanými jevy, čímž vzrůstá informační hodnota shromážděných dat. Na základě těchto poznatků bude definován soubor nejvíce významných ukazatelů pro regionální rozvoj, které pak budou zahrnuty do metodiky RIA. 

Dále se IBM SPSS Statistics využívá např. pro zpracování dotazníkového šetření ve výzkumném projektu „Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rovných příležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů“, který zpracovává GaREP společně s Univerzitou Palackého pro MŠMT ČR (dále v textu je tento projekt zkráceně označován jako Gender). 

V rámci projektu Gender byla realizována a vyhodnocována dotazníková šetření studentů, doktorandů a absolventů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v rozsahu řádově tisíce osob.

 Pro přesnější zjištění názorů jednotlivých skupin respondentů bylo použito zejména třídění vyššího stupně (nejčastěji druhého či třetího) a kontingenční tabulky. Statistická významnost rozdílů v názorech byla zjišťována pomocí korelací, včetně aplikace znaménkového schématu. Dále také byly s využitím funkce filtrování modelovány názory typových respondentů – studentek a doktorandek, které mají zájem se po ukončení studia profesně uplatnit v oblasti vědy a výzkumu. 

Kromě výzkumných projektů je software používán také pro analýzy vytvářené při zpracování rozvojových strategií různých prostorových úrovní (obce, svazky obcí, kraje), konkrétně pro podrobnější analýzu „tvrdých“ dat i názorů získaných z dotazníků distribuovaných obcím, čili pro detailnější zmapování situace v daném území. 

Typy zpracovávaných dat 

Nejvýznamnějším zdrojem kvantitativních dat jsou veřejně dostupné statistické zdroje, zejména ČSÚ, Integrovaný portál MPSV, informační systém ARIS Ministerstva financí a další. Tato data jsou doplňována kvalitativními údaji, získávanými prostřednictvím dotazníkových šetření. 

Pro analýzy v rámci projektu RIA a v rozvojových dokumentech jsou zpracovávána data vystihující ekonomickou a sociální situaci v regionech (obcích/městech, svazcích obcí, krajích apod.), tzn. popisující trh práce, lidské zdroje, dopravu, životní prostředí a další oblasti. 

Šetření realizovaná pro projekt Gender jsou ve srovnání s jinými pracemi specifická tím, že zjišťovala motivaci respondentů ke studiu zvoleného oboru, roli médií při vyhledávání informací, názory respondentů na vědeckovýzkumnou činnost a jejich ochotu zapojit se do ní, a v neposlední řadě také otázky související s uplatněním respondentů na trhu práce a se související genderovou problematikou. 

Právě pro zpracování výše uvedených druhů dat je využití IBM SPSS Statistics optimální. Svou rozmanitou možností uplatnění významně napomáhá ke zvýšení vypovídací schopnosti vstupních dat, a tím ke kvalitnějšímu zhodnocení všech výsledků zkoumání. 

Výsledky analýz a jejich využití 

Analýzy prováděné pomocí IBM SPSS Statistics vznikají v rámci výzkumných úkolů nebo při zpracování strategických dokumentů. Vlastní výsledky analýz nejsou přímo uplatňovány v praxi, protože slouží spíše jako podklad pro další práci – ve výzkumných úkolech pro další bádání, ve strategických dokumentech pro formulaci rozvojových priorit. 

Výsledky výzkumů jsou odborné veřejnosti průběžně prezentovány na konferencích a vydávány ve sbornících nebo jako vlastní publikace společnosti GaREP. Vytvořené strategické dokumenty jsou obvykle veřejně dostupné na webových stránkách zadavatele.