Späť

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Ústav experimentálnej psychológie

Ako software IBM SPSS pomáha porozumeniu kognitívnych procesov

Ústav experimentálnej psychológie je vedecká organizácia, ktorá sa orientuje na základný výskum poznávacích procesov osobnosti činnej v sociálnom kontexte s cieľom prispieť k porozumeniu kognitívnych procesov v každodennom fungovaní ľudí. Jeho hlavným poslaním je uskutočňovať výskum; získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie.


Už niekoľko rokov vedci z Ústavu experimentálnej psychológie spracovávajú dáta z oblasti kognitívnej psychológie, sociálnej psychológie a pod. so softwarom IBM SPSS. Konkrétne môžeme uviesť napr. analýzu dát spojených so štúdiami, ktoré zisťovali možné faktory spojené s podliehaním kognitívnym zaujatostiam, čo sú skreslenia, ktoré sa podieľajú na ľudskej iracionalite.


Jedná sa o rôzne rozsiahle výskumy, počet prípadov sa počíta v desiatkach až stovkách, podľa rozsahu výskumnej vzorky. Počet premenných je pomerne variabilný, pri jednoduchších výskumoch sa jedná len o niekoľko premenných (3-4 a pod.), často sa však vyhodnocujú dáta z výskumov, kde je kombinované väčšie množstvo úloh alebo škál, prípadne jednotlivé škály môžu obsahovať rôzne subškály a pod., pričom niekedy treba brať pri analýzach do úvahy aj demografické alebo iné premenné.
Dáta sú získavané buď prostredníctvom náboru participantov z radov študentov, cez oslovenie pomocou mailu alebo sociálnych sietí, prípadne sú dáta získavané prostredníctvom agentúr.


Najčastejšie využívané procedúry sú deskriptívna štatistika, porovnávanie priemerov (t-testy, ANOVA a pod.) neparametrické verzie týchto testov, korelačné testy, testy reliability metodík, prípadne regresná analýza. Program Amos je využívaný na faktorovú analýzu.


Výsledky sú buď prezentované na konferencii a neskôr publikované v zborníkoch online alebo v tlačenej verzii, prípadne sú výsledky publikované online alebo v tlačenej verzii vo vedeckých štúdiách, niektoré výsledky sa tiež môžu stať podkladom pre popularizáciu výsledkov ústavu v médiách.

„Program SPSS je prvý program zameraný špecificky na štatistickú analýzu dát s ktorým som mal skúsenosť, hoci dnes už poznám aj rôzne alternatívy. Software IBM SPSS Statistics poskytuje relatívne user-friendly interface na štatistickú prácu v porovnaní s inými programami. Iné alternatívy by si vyžadovali aj určitú znalosť kódovania, prípadne neposkytujú taký pomerne prehľadný GUI. Iné štatistické programy tiež nemusia obsahovať dané testy, ktoré sú potrebné na analýzu dát. Bez SPSS by pravdepodobne bolo nutné pracovať v komplikovanejších alebo obmedzenejších programoch, pričom SPSS má už za sebou istú históriu, kým iné programy sa začali objavovať len relatívne nedávno“.

„Prednosťou je podľa mňa interface, ktorý sa podľa môjho názoru časom postupne zlepšuje, prehľadnosť výsledkov a tiež prehľadnosť dát (možnosť aj vizuálne nájsť prípadné chyby merania a pod.“

Mgr. Marek Jurkovič, PhD., vedecký pracovník