Späť

Ústav pre výskum verejnej mienky

Štatistická analýza dát z výskumov verejnej mienky

Štatistická analýza dát z výskumov verejnej mienky

Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade (ÚVVM) v súlade so zákonom o štátnej štatistike ŠÚ SR: i) organizuje a vykonáva reprezentatívne výskumy verejnej mienky (VVM) o sociálno-ekonomických otázkach. Pracovisko bolo založené 17.7.1967, vtedy ako súčasť Osvetového ústavu. Od 1.6.1976 je ÚVVM začlenený do Štatistického úradu SR. Naše pracovisko má v oblasti výskumov verejnej mienky najväčšiu tradíciu a skúsenosti. 

Výsledky výskumov verejnej mienky sú spracované do správ, ktoré sú k dispozícii prezidentovi SR, Národnej rade SR, vláde SR a prostredníctvom masmédií aj verejnosti. Publikácie, vrátane kvartálne vydávaného časopisu Názory - možno získať prostredníctvom Informačného servisu ŠÚ SR; aktuálne informácie sú k dispozícii aj na stránke Štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk. Okrem dennej tlače sú tiež uverejňované články v odborných a špecializovaných časopisoch ako napríklad Sociológia, Slovenská štatistika a demografia, Kontakt a i. 

Problém 

Metodologické zabezpečenie celého procesu prípravy a realizácie celoslovenských reprezentatívnych výskumov verejnej mienky s dôrazom na efektívne a korektné matematicko-štatistické spracovanie súborov dát z VVM. 

Riešenie 

ÚVVM využíva na matematicko-štatistické spracovanie IBM SPSS Statistics od verzie 6, od roku 1994. Dovtedy bol využívaný špeciálny Aplikačný programový produkt programovaný pre ÚVVM. IBM SPSS prinieslo významné rozšírenie možností pre matematicko-štatistické analýzy, flexibilitu a efektívnosť matematicko-štatistického spracovávania dát z VVM. Pre štandardné úlohy spracovania dotazníkových výskumov SPSS umožňuje vypracovať štandardné výstupy a tak zvýšiť efektívnosť spracovania. 

Okrem úloh matematicko-štatistického spracovania je SPSS využívané aj pri ďalších aplikáciách ako napríklad Banka dát výskumov verejnej mienky ÚVVM a pri komplexnej kontrole práce anketárov. SPSS samozrejme významne prispieva aj pri riešení medzinárodných projektov, ktoré ÚVVM rieši pre medzinárodné inštitúcie ako napríklad Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti – EMCDDA a v rámci úloh ŠÚ SR napr. EUROSTAT, OECD, OSN a i. 

ÚVVM sa opakovane zúčastňuje na nasledovných projektoch: 

  • Aktuálne dianie na Slovensku 
  • Spotrebiteľský barometer 
  • Cestovný ruch 
  • Skrytá ekonomika v neformálnom sektore 
  • Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou 

Ad hoc témy, napríklad Euro v mienke občanov; Hodnotenie spokojnosti poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Pri riešení národných a medzinárodných projektov využívame celú škálu SPSS procedúr. Pri príprave dát: napr. vytváranie transfomovaných premenných, výborne sa osvedčujú procedúry agregácie. Na štandardné štatistické analýzy sú využívané najmä analýzy frekvenčných a kontingenčných tabuliek vrátane procedúr na spracovanie otázok s viacerými možnosťami odpovede (multiresponse). Veľmi vhodné sú aj možnosti tvorby tabuliek v module TABLES. Na riešenie neštandardných úloh využívame možnosť tvorby vhodných transformácií, napríklad v prieskumoch indexy spokojnosti (VšZP); ďalej deskriptívne aj multivariačné analýzy napr.: korelačná, regresná, faktorová, klastrová... 

„IBM SPSS Statistics považujem za najvhodnejší software pre matematicko-štatistickú analýzu dát z dotazníkových výskumov. Má jednoznačne najlepšie vypracované metódy spracovania otázok s viacerými možnosťami odpovede (multiresponse). Veľmi oceňujem aj vynikajúci DATA EDITOR a dúfam, že súčasné vlastnosti editovania dát zostanú zachované a rozširovanie funkcionality nepôjde na úkor toho, že v SPSS je dáta „vidieť“.“ - RNDr. Ján Luha, CSc.