Späť

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

NMS bolo zriadené v roku 2002 uznesením vlády ako súčasť Sekretariátu Rady vlády pre koordináciu protidrogovej politiky pri Úrade vlády Českej republiky. Zároveň pôsobí ako partner európskej siete REITOX, ktorú ustanovila Európska komisia spolu s národnými vládami, aby monitorovala drogovú situáciu, pripravovala podklady pre kvalifikované politické rozhodnutia v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni a vyhodnocovala ich účinnosť. Sieť REITOX je koordinovaná Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (decentralizovaná agentúra EU, viď www.emcdda.europa.eu), ktoré je najbližším medzinárodným partnerom NMS. V NMS pracuje sedem zamestnancov – okrem vedúceho strediska, ktorý je epidemiológ, štyria výskumníci (se sociologickým či psychologickým vzděláním), ekonomka, asistentka a PR specialistka. 

Problém 

Monitoring drogovej situácie je hlavnou náplňou práce NMS, ktoré buď spracováva sekundárne dáta pochádzajúce od iných subjektov (Štátne zdravotné ústavy, Polícia ČR, hygienické stanice, liečebné zariadenia atď.) alebo samo vykonáva, či zadáva rôzne typy špecializovaných štúdií. Medzi informácie zhodne spracované v krajinách EU patria dáta o piatich kľúčových indikátoroch, ako ich definovalo Európske monitorovací stredisko pre drogy a drogové závislosti, teda o (1) užívaní drog v obecnej a školskej populácii, (2) problémovom užívaní drog, (3) o mortalite užívateľov drog, (4) infekciách spojených s užívaním drog a (5) o žiadostiach o liečbu v súvislosti s užívaním drog. Významnú úloha vedľa toho majú aj dáta z trestno-právneho sektora a dáta o dostupnosti nelegálnych drog aj. 

NMS každoročne vydáva Výročnú správu o stave vo veciach drog v Českej republike, šesťkrát ročne publikuje časopis Zaostrené na drogy a v niekoľkých edičných radoch vydáva odborné publikácie s drogovou tematikou alebo výsledky prieskumov, ktoré sú spolu s ďalšími informáciami na stiahnutie na stránkach drogy-info.cz. 

„Spracovanie informácií o drogách je naša práca a IBM SPSS Statistics je nástroj, ktorý nám pomáha pracovať spoľahlivejšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.“ - Mgr. Kateřina Škařupová 

Riešenie IBM SPSS Statistics bolo v NMS štatistickým softwarom prvej voľby. Tento software je užitočný nástroj pre spracovanie dát z mnohých rôznych typov štúdií. Pretože drogová situácia znamená mnoho rôznych dimenzií spojených s fenoménom návykových látok (viď kľúčové indikátory vyššie), kladieme si v rámci výskumu rôzne typy otázok, pracujeme s rôzne veľkými a rôzne usporiadanými dátami a riešime rôzne štatistické problémy. V závislosti na designe štúdie sa potom líšia aj procedúry, ktoré v IBM SPSS Statistics využívame – vedľa základných deskriptívnych štatistík štandardne používame korelácie, porovnávame populačné priemery (pomocou t-testu, resp. ANOVY), využívame faktorovú analýzu, niektoré klasifikačné techniky, regresné modely a analýzu prežitia. Pretože niektoré dáta už máme k dispozícii za niekoľko rokov späť, plánujeme viac využívať modul pre analýzu časových radov. 

Z tohoto hľadiska je najmenej komplikovaným indikátorom užívanie drog v obecnej a školskej populácii, kde sú hlavným zdrojom dát štandardizované dotazníkové prieskumy, pri ktorých analýze pracujeme s niekoľkotisícovými reprezentatívnymi vzorkami. Aj tu ale niekedy narážame na obtiaže – najčastejšie s obmedzene reprezentatívnymi dátami, pokiaľ chceme skúmať zle prístupné populácie užívateľov drog – napríklad návštevníkov nočných klubov a tanečných party.

Menej obvyklé štatistické úlohy treba riešiť v súvislosti s indikátormi problémového užívania drog, mortality užívateľov a infekcií spojených s užívaním drog – tu sme väčšinou odkázaní na sekundárne dáta zbierané inými inštitúciami. Tento rok napríklad plánujeme počet problémových užívateľov drog, ktorí sú v štandardných dotazníkových prieskumoch podreprezentovanou skupinou, odhadnúť metódou capture-recapture (CRC) pôvodne vyvinutou v ekológii pre odhad veľkosti populácie živočíšnych druhov.

Princíp CRC spočíva v prepojení evidencií užívateľov drog z rôznych zdrojov (napr. dáta zo zdravotníckych zariadení, dáta o páchateľoch trestných činov, dáta o infekciách spojených s užívaním drog) tak, aby bol každý jedinec jednoznačne identifikovaný (napríklad zašifrovaným rodným číslom); z veľkosti prieniku týchto troch množín možno potom odhadnúť skutočnú celkovú veľkosť populácie problémových užívateľov drog. Obdobne využívame prístup database-linkage pri konštrukcii súboru pre retrospektívne kohortové štúdie mortality užívateľov drog – tu sme však  narazili na problémy pri analýze dát pomocou IBM SPSS Statistics, konkrétne problém pri výpočte (odhadu) incidence rate. V súčasnej dobe hľadáme  riešenie ako tento parameter vypočítať za pomoci programu R, s ktorým software IBM SPSS Statistics spolupracuje. 

Zmyslom obdobných štúdií je mapovať aktuálnu situáciu a trendy v užívaní drog a počtoch ich užívateľov. Výsledky NMS publikuje vo Výročnej správe, v samostatných publikáciách alebo v odborných recenzovaných časopisoch. Výročnú správu a ďalšie analýzy NMS predkladá Rade vlády pre koordináciu protidrogovej politiky (http://rvkpp.vlada.cz) a vláde ČR. Väčšinu dát potom NMS odovzdáva na európskej úrovni Európskemu monitorovaciemu stredisku pre drogy a drogové závislosti pre celoeurópske analýzy a publikácie (http://www.emcdda.europa.eu/publications), kľúčové dáta sú tiež odovzdávané UNODC formou každoročného dotazníka. Porovnanie rozdielov v čase alebo medzi európskymi krajinami pritom pomáha identifikovať problémy v českej protidrogovej politike a hodnotiť jej efektivitu. 

Vďaka IBM SPSS Statistics môžeme jednoducho a prehľadne spracovávať veľké dátové súbory. Naviac je pomerne ľahké naučiť sa ho ovládať, takže s ním na rôznej úrovni pokročilosti pracuje väčšina zamestnancov NMS. Vstupné školenie nových zamestnancov v SPSS a priebežné školenia sú súčasťou budovania odbornej úrovne tímu NMS.