Späť

Město Brno

Spracovanie dát z dotazníkových prieskumov medzi obyvateľmi mesta Brna

Jak pomáhá software IBM SPSS v práci sociologa 

„Možnost využívat při práci sociologa program IBM SPSS je základním předpokladem takové práce. I když program není samospasitelný, patří k základnímu vybavení této profese, stejně jako jsou pro ostatní profese nezbytné jejich příslušné nástroje a vybavení“, Mgr. Eva Gregorová, sociolog. 

Kancelář strategie města vznikla v roce 2004. Je samostatným oddělením Magistrátu města Brna a je zařazena od roku 2012 pod Úsek rozvoje města. Složení pracovníků je multioborové (ekonomie, sociologie, regionalistika, sociální geografie apod.). V současné době v Kanceláři strategie města pracuje 10 zaměstnanců. 

Magistrát města Brna se ve svých rozhodnutích řídí názory a podněty občanů. Kancelář strategie města realizuje řadu vlastních anketních šetření mezi občany a také zpracovává data z rozsáhlých kvantitativních sociologických výzkumů provedených externí společností. Výsledky anket a výzkumů jsou jedním z podkladů, které slouží v rozhodovacích procesech Magistrátu města Brna. Dobrým příkladem je výzkum Senioři v Brně (2011), který byl součástí analytické části koncepčního dokumentu Plán aktivního stárnutí. 

Rychlá anketní šetření pracují cca s 20 – 50 proměnnými. Rozsah získaných případů je různý, nejčastěji mezi 300 – 700 případů. Občané mohou vyplňovat dotazníky na webu města, v Brněnském Metropolitanu nebo ve výstavním prostoru města a na jiných místech.

Spracovanie dát z dotazníkových prieskumov medzi obyvateľmi mesta Brna

Ako pomáha software IBM SPSS v práci sociológa 

„Možnosť využívať pri práci sociológa program IBM SPSS je základným predpokladom takejto práce. I keď program nie je samospasiteľný, patrí k základnému vybaveniu tejto profesie, rovnako ako sú pre ostatné profesie nevyhnutné ich príslušné nástroje a vybavenie“, Mgr. Eva Gregorová, sociológ. 

Kancelária stratégie mesta vznikla v roku 2004. Je samostatným oddelením Magistrátu mesta Brna a od roku 2012 je zaradená pod Úsek rozvoja mesta. Zloženie pracovníkov je multiodborové (ekonómia, sociológia, regionalistika, sociálna geografia a pod.). V súčasnej dobe v Kancelárii stratégie mesta pracuje 10 zamestnancov. 

Magistrát mesta Brna sa vo svojich rozhodnutiach riadi názormi a podnetmi občanov. Kancelária stratégie mesta realizuje rad vlastných anketových  prieskumov medzi občanmi a taktiež spracováva dáta z rozsiahlych kvantitatívnych sociologických výskumov vykonaných externou spoločnosťou. Výsledky ankiet a výskumov sú jedným z podkladov, ktoré slúžia v rozhodovacích procesoch Magistrátu mesta Brna. Dobrým príkladom je výskum Seniori v Brne (2011), ktorý bol súčasťou analytickej časti koncepčného dokumentu Plán aktívneho starnutia. 

Rýchle anketové prieskumy pracujú cca s 20 – 50 premennými. Rozsah získaných prípadov je rôzny, najčastejšie medzi 300 – 700 prípadmi. Občania môžu vypĺňať dotazníky na webe mesta, v Brnenskom Metropolitane alebo vo výstavnom priestore mesta a na iných miestach.

Z radu ankiet vyberáme: 

  • Defibrilátory môžu zachrániť život 
  • Vandalizmus nielen v MHD 
  • Hodinový stroj na Náměstí Svobody 

Pokiaľ ide o sociologické prieskumy, kde je zberom dát a vyhodnotením prieskumu poverená externá spoločnosť, je veľkosť dátových súborov väčšia. Ide o matice s cca 100 – 250 premennými a s cca 500 – 1 800 prípadmi. V týchto prípadoch sú dáta zbierané vybranou firmou prostredníctvom siete anketárov. 

Za zmienku stoja najmä nasledujúce výskumy:

  • Dlhodobý výskum sídlisk 
  • Charakter mesta Brna v postojoch jeho obyvateľov
  • Seniori v Brne 

Prieskumy sú spracovávané pomocou základných štatistík. Výsledky ankiet a sociologických prieskumov sú zverejňované na webe mesta Brna, formou článkov v Brnenskom Metropolitane alebo sú reprezentované formou konferenčných príspevkov.

„Je veľmi cenné, že software IBM SPSS je na Brnenskom magistráte súčasťou pracovnej pozície sociológa. Pracovná pozícia sociológa by bez tohoto softwaru bola ohrozená. Prednosoťu je jeho precíznosť, a to, že umožňuje spracovať presne to, čo výskumník potrebuje. Dúležité je aj jeho univerzálne rozšírenie v odbore sociológie, takmer všetci v ňom pracujú“ Mgr. Eva Gregorová, sociológ