Späť

GUS

Úspěšná optimalizace skladového hospodářství a predikce poptávky

GUS Home Shopping je divizí společnosti Great Universal Stores, druhého největšího retail prodejce ve Velké Británii. Tato divize se zabývá především prodejem skrze katalog. 14 milionů katalogů se ročně dostane k zákazníkům, kterým je denně doručeno 395 000 objednávek. Kritickou otázkou bylo udržení prosperity, podílu na trhu a loajality zákazníků v prostředí charakteristickém vzrůstající konkurencí. GUS Home Shopping musel být schopen přesně odhadovat poptávku zákazníků. Přesnější odhady před začátkem každé nové sezóny by dovolily společnosti snížit přebytky ve skladových zásobách, zásobit se správnými položkami v dostatečném množství a poskytovat zákazníkům lepší servis.

Vytvoření predikcí v IBM SPSS Modeler vede ke zvýšení zisku, spokojenosti zákazníků a udržení pozice na trhu.

V programu IBM SPSS Modeler vytvořila společnost modely, které predikují poptávku pro každý jednotlivý produkt v produktovém katalogu a navíc určují, jak velké riziko je s předpovědí pro každý produkt spojeno. Díky tomu společnost dokáže odhadnout, u které položky lze očekávat jakou poptávku a včas se zásobit nejen v dostatečném, ale hlavně v optimálním množství.

Jako ostatní retail prodejci, i GUS HS ví, že budoucí úspěch závisí na objednání správných produktů ve správném množství ve správný čas. Chce-li zákazník produkt, který není na skladě, půjde jinam a společnost přichází o zisk a ztrácí podíl na trhu.

 Mnoho let vytvářela společnost regrese použitím různých regresních analýz a modelů. Odhady vytvořené těmito modely byly ale často příliš konzervativní, nic nevypovídající. Nedostatek poptávaných produktů ústil v rušení objednávek a v konečném důsledku vedl k nespokojenosti zákazníků. Na straně druhé přebytek produktů byl ještě horší, protože vznikaly velké objemy produktů, pro které nebyl odbyt.

Matthew Biddle, senior projektový analytik v oddělení predikcí a komerčních analýz potřeboval tedy najít přesnější způsob jak predikovat poptávku. Po prezentaci programu IBM SPSS Modeler a jeho přehledného intuitivního grafického rozhraní se GUS HS rozhodl právě pro Modeler. Společnost zaujalo hlavně pracovní prostředí, které umožňuje rychlé a vizuálně přehledné modelování.

V našich stávajících programech nebylo žádné grafické zobrazení vzorců a trendů. Modeler to ale umožňuje. Díky tomu jsme mohli prozkoumat nové proměnné, faktory, a rychle vytvořit nové modely. Během tvorby samotných modelů nás postupně začaly navíc napadat další možnosti využití programu.

Analytici vytvořili v neuronových sítích IBM SPSS Modeler nové predikční modely pro přibližně 6 500 výrobků v každém katalogu. Tyto modely vycházely z historických dat o prodejích za poslední tři sezóny. Pro každou sezónu byla vytvořena individuální předpověď. Modely vytvořené v IBM SPSS Modeler zaznamenaly pokles absolutní chyby o 4% a pokles celkové chybovosti o 10% oproti původním modelům. Přesnost predikce rizika jednotlivých modelů vzrostla o 20%.

„Během prvních dní používání bylo jasné, že tenhle program u nás najde vysoké využití. Bylo snadné ho rozběhnout a zapojit do procesů. Přinesl nový impulz a nabídl nové možnosti analýz našich dat, které vedly k poutavým výsledkům.“ Dnes se tyto predikce poptávky a rizik objevují na každém reportu, který manažeři GUS HS předkládají a tyto predikce jsou výchozím bodem pro jejich obchodní rozhodnutí.

Úspory 3,8% již v první sezóně

Protože GUS HS tvoří přesnější predikce poptávky, je schopen objednávat správné výrobky ve správném množství. Podle Biddla přinesly přesnější predikce úsporu o 3,8% vyšší než ty předchozí. Tyto údaje se týkají první sezóny a lze proto očekávat, že s postupem času a se vzrůstající kvalitou predikčních modelů se úspory budou zvyšovat, stejně jako přesnost predikce poptávky a rizik.

Zvýšení loajality

GUS HS dosáhl nejen výrazného ušetření použitím IBM SPSS Modeler, ale zároveň dosáhl toho, že se zákazníci vracejí zpět pro další výrobky. Společnost udržuje dostatečné optimální zásoby oblíbených výrobků, takže požadavky zákazníků jsou uspokojeny a zákazníci jsou spokojeni se službami GUS HS. Méně tedy přechází ke konkurenci. Co to znamená? Větší spokojenost, loajalitu, zisk a hlavně zachování vlivu na trhu.