Späť

Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa minimalizuje chybovosť zadaných dát

Situácia

PSS využíva pre kontakt zo svojimi klientmi sieť obchodných zástupcov, čo predstavuje cca 2000 osôb. Obchodní zástupcovia okrem iného predávajú klientom aj úverové produkty, avšak schvaľovanie úverových návrhov prebieha centrálne v PSS v Bratislave. Schvaľovanie vykonávajú úveroví referenti v hlavnom bankovom systéme.

Pri schvaľovaní a iných činnostiach sa do systému zadáva veľké množstvo dát, ktoré sú navzájom prepojené. Viaceré dodatkové informácie sa vyžadujú podmienene v závislosti od vstupov. Ľahko sa môže stať, že referent zabudne zapísať niektoré dáta, vyžiadať si všetky potrebné podklady, či jednoducho omylom vloží nesprávne údaje. Aby sa minimalizovali individuálne chyby referentov, potrebovali vytvoriť systémový nástroj pre komplexnú kontrolu zadávaných úverových žiadostí.


Takisto potrebovali do kontrolného procesu naimplementovať aplikačnú skórovaciu kartu. Podobný systém, avšak bez skóringu, bol požadovaný aj pre vyplácanie úverových prostriedkov. Keďže sa parametre poskytovaných úverov dynamicky menia v čase, prípadne existujú vedľa seba paralelne viaceré varianty úverových produktov, bolo treba, aby bol systém flexibilný a umožňoval rýchle zmeny a ako aj paralelnú prevádzku viacerých variant kontrol.

Keďže programátorský zásah do existujúceho hlavného bankového systému býva náročný a časovo zdĺhavý, požiadavkou PSS bolo, aby doplnkový nástroj hodnotenia žiadateľa o úver bol otvorený na dodefinovanie a modifikáciu vlastných kontrol.


Riešenie


Spoločnosti ACREA CR a Unicorn v spolupráci s IT oddelením PSS pripravili a integrovali riešenie s názvom Komplexné hodnotenie žiadateľa o úver (KHŽÚ). Riešenie bolo postavené na platformách IBM SPSS Modeler a IBM SPSS Collaboration & Deployment Services (CDS). Software Modeler je v PSS využívaný už dlhodobo na vývoj modelov v oblasti rizík a reportovania. Jeho klientska časť sa v KHŽÚ využíva pre definovanie kontrol. Používateľ v grafickom rozhraní dobre vidí celý kontrolný proces zakreslený pomocou orientovaného grafu. Editovateľné uzly tohto grafu ukazujú jednotlivé kontroly vrátane chybových hlásení. Uzly možno medzi prúdmi prenášať. Kontroly reprezentované prúdmi sú uložené v repozitóriu CDS. Repozitórium umožňuje prúdy paralelne spúšťať ako webové služby a zároveň audituje všetky volania služieb vrátanie prenášaných dát. Pomocou na mieru vyvinutej integračného komponentu sa riešenie KHŽÚ zaintegrovalo do existujúceho hlavného bankového systému v PSS a do CDS boli sprístupnené dáta.


V obrazovkách hlavného bankového systému pribudli časti pre zobrazovanie odporúčaní a chybových hlásení a taktiež systém referentom navrhuje výsledok schvaľovacieho procesu.


Prínosy


Systém KHŽÚ je jednoducho a rýchlo modifikovateľný kompetentnými pracovníkmi PSS, kontroly možno meniť bez potreby zásahu IT. Do kontrol systému KHŽÚ boli integrované všetky podmienky pre schvaľovanie a vyplácanie úverov, čo má za prínos sprehľadnenie a štandardizáciu úverového procesu. KHŽÚ ponúka rôzne verzie kontrol, audituje prácu referentov a automaticky ukladá výsledky všetkých kontrol. Po zavedení systému KHŽÚ sa znížila chybovosť dát, zjednodušila, skvalitnila a zrýchlila sa práca úverových referentov.


Pracovníci oddelenia controllingu rizík si v súčasnosti sami definujú a upravujú systém kontrol flexibilne podľa aktuálnych úverových podmienok. Vďaka KHŽÚ je zabezpečená 100% kontrola, najmä pri prechode na nové podmienky schvaľovania a vyplácania.

Súbory na stiahnutie