Späť

Československá obchodní banka

Aplikácia štatistického a dataminingového softwaru v ČSOB

ČSOB je jednou z najvýznamnejších inštitúcií na českom bankovom trhu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 7500 zamestnancov. V záujme skvalitnenia poskytovaných služieb a upevnenia pozície na trhu banka potrebovala lepšie porozumieť charakteristikám svojich zákazníkov.

Riešenie

Začiatkom roku 2003 prebehlo v ČSOB výberové konanie na dodávku analytického a dataminingového nástroja, ktorý mal v budúcnosti pokryť potreby banky na „dolovanie informácií“ a vývoj vlastných modelov. ČSOB cítila potrebu lepšie porozumieť skrytým vzťahu medzi charakteristikami zákazníkov a ich schopností plniť svoje záväzky voči banke. 

ČSOB chcela využiť nové výhody, ktoré by jej priniesol konzistentný systém oceňovania (skórovania) zákazníkov a ktoré videla hlavne v týchto oblastiach:

  • získanie celkovej a vypovedajúcej hodnoty o kvalite zákazníka,
  • účinnejší systém ochrany,
  • celkové zlepšenie kvality svojich služieb a posilnenie postavenia na trhu. 

Súčasťou dodávky sa preto taktiež stala tvorba prvej generácie skórovacích kariet. Po dôkladnom skúmaní a testovaní bol vybraný štatistický software IBM SPSS Statistics a dataminingový nástroj IBM SPSS Modeler.

V lete 2003 došlo k implementácii oboch nástrojov a následne začali práce na vytváraní modelov. Pomocou IBM SPSS Modeler spracovávali a čistili dostupné dáta, ktoré sa ukladali do dátového skladu na platforme MS SQL. Hoci táto dôležitá fáza priniesla mnohé prekážky, nakoniec sa podarilo dospieť k čistým a kvalitným dátam, nad ktorými mohli vznikať prvé modely.

Postupne vznikli štyri modely s vysokou predikčnou silou, každý zameraný na iný produkt.

Teraz sa skórovacie karty úspešne využívajú na znižovanie úverového rizika existujúceho portfólia a naďalej s nimi počítajú aj v aplikačnom procese. Pracovníci banky si pochvaľujú možnosť práce so štatistickým nástrojom s veľkým množstvom funkcií, ktoré im umožňujú veľkú slobodu výberu a dobrú kontrolu nad priebehom celé analýzy. 

Ďalším dôležitým momentom pri aplikácii riešenia IBM SPSS je v banke veľmi oceňované školenie, ktoré pre ňu spoločnosť SPSS pripravuje a umožňuje tak pracovníkom neustále rozširovať ich odborné know-how a riešiť novo sa objavujúce úlohy. 

A čo priniesol software IBM SPSS banke? Hlavne možnosť účinne vyhľadávať a analyzovať závislosti a väzby skryté v dátach, schopnosť rýchlo budovať potrebné modely a v neposlednom rade schopnosť automatizovať mnoho časovo náročných činností. 

IBM SPSS Statistics i IBM SPSS Modeler k tomu poskytli dostatok účinných nástrojov. Dnes sú dataminingové nástroje IBM SPSS rozšírené aj v ďalších oddeleniach banky a pomáhajú najmä v  marketingových aktivitách, ako je účinnejšie oslovenie zákazníka s ponukou služieb, ktoré pre neho môžu byť najzaujímavejšie. 

Výsledky

  • Možnosť automatizovať náročné analytické činnosti 
  • Redukcia rizík spojených s poskytovaním úverov 
  • Zlepšenie kvality poskytovaných služieb

„Môžem povedať, že za úspechom celého projektu stála profesionalita analytikov SPSS CR, ochota spolupracovať a spojiť sily za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa a nesporné kvality oboch softwarových balíkov.“ – Ing. Peter Baláži, manažér scoring úverov a riadenia porfólia

„IBM SPSS Modeler má svoju nespornú výhodu v jednoduchom, až intuitívnom ovládaní, ktoré však neobmedzuje funkcionalitu a ďalej v širokej škále modelovacích techník a silných algoritmoch. Aj s odstupom času si ceníme služieb poskytovaných ACREA CR, ktoré nám pomáhajú pri riešení problémov.“ – Ing. Peter Baláži, manažér scoring úverov a riadenia porfólia