Späť

VÝUČBA ŠTATISTIKY A ZBERU DÁT NA UPCE

Zber dát metódou CAWI a CAPI prostredníctvom komplexného nástroja

Univerzita Pardubice, jediná vysokoškolská inštitúcia univerzitného typu v Pardubickom kraji, je jednou z 26 verejných vysokých škôl ČR založených zo zákona. S takmer 10 tisíckami študentov patrí do skupiny stredne veľkých verejných vysokých škôl. Univerzita na svojich siedmich fakultách poskytuje vzdelanie v prírodných, technických, spoločenskovedných, ekonomických, zdravotníckych a umeleckých vedách.

S riešením IBM SPSS sme veľmi spokojný, najmä vďaka komplexnosťou, kompatibilite jednotlivých subsystémov a jednoduché obsluhu.

- PROF. ING. HANA Lošťáková, CSC.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pracuje s nástrojmi IBM SPSS už takmer desať rokov. V minulosti sa zameriavala iba na štatistickú analýzu dát prostredníctvom IBM SPSS Statistics a v súčasnosti využíva tiež riešenie pre samotný zber dát, IBM SPSS Data Collection, ktoré je kompatibilné s ostatnými produktmi z portfólia IBM SPSS. Predtým štatistické spracovanie dát prebiehalo len v Exceli, a to ako aj pri výskumnej činnosti pedagógov, tak aj pri výučbe. Potreba pokročilého štatistického analytického nástroja, ktorý by bol do budúcnosti prepojiteľný s nástrojmi pre zber dát, bola preto vysoká. Podľa slov pani Prof. Ing. Hany Lošťáková, CSc. boli očakávania od systému IBM SPSS naplnené.

Riešenie IBM SPSS Data Collection a IBM SPSS Statistics umožňuje tvorbu dotazníka, zber dát metódou CAWI a CAPI, uľahčuje tvorbu dátovej matice a komplexne štatisticky spracováva dáta z marketingových výskumov realizovaných študentmi. Ďalej sú nástroje využívané pre publikačnú činnosť a na marketingové výskumy na B2B i B2C trhoch.

K dispozícii má Univerzita Pardubice tiež konkurenčné štatistické nástroje, ale predovšetkým z dôvodu jednoduchosti obsluhy a kompatibility jednotlivých subsystémov je s obľubou používané predovšetkým v IBM SPSS. Medzi ďalšie kladne hodnotené výhody patrí rozmanitosť analýz, prehľadné grafické a tabuľkové výstupy, možnosť vlastniť permanentnú licenciu bez nutnosti ďalších poplatkov a dodatočné vzdelávanie sa prostredníctvom kurzov spoločnosti Acrea CR v českom jazyku.

Súbory na stiahnutie