Späť

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR Centrum kinantropologického výzkumu (CKV) vzniklo 1. ledna 2005 při Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého. Zabývá se výzkumem pohybové aktivity a inaktivity ve vztahu k celkovému životnímu stylu a zdraví obyvatelstva České republiky. Je koncipováno jako interdisciplinární pracoviště s 12 stálými zaměstnanci a 9 postgraduálními studenty. Zároveň má také koordinační a poradenskou funkci v oblasti monitoringu pohybové aktivity pro středoevropské země. 

V současné době CKV řeší výzkumný záměr MŠMT č. 6198959221 „Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn.“ Bylo vybráno partnery ze Spojených států jako pracoviště podílející se na řešení Mezinárodního výzkumu zastavěného prostředí, pohybové aktivity a obesity (IPEN) (grant NIH) a s partnerskou Norimberskou univerzitou se bude podílet na dvou projektech v rámci programů DJ SANCO (IMPALA – Zlepšování infrastruktury pro pohybovou aktivitu volného času v místních podmínkách – osvědčené metody v Evropě – a PASEO – Vytvoření politických možností k podpoře zdraví seniorů skrze pohybovou aktivitu). 

CKV používá IBM SPSS Statistics se všemi moduly. 

Jeden z článků přijatých k publikování se týkal výzkumu vztahů mezi aktivním životním stylem, velikostí komunity a socioekonomickým statusem dospělé populace v České republice. Analyzovaná data v tomto výzkumu byla získána prostřednictvím Mezinárodního dotazníku k pohybové aktivitě (IPAQ: http://www.ipaq.ki.se), který byl náhodným výběrem distribuován do domácností v České republice.

Hlavním cílem využití statistického softwaru bylo v tomto případě využití dat pro lepší predikci a rozhodování, jaké proměnné je možné ovlivnit při budoucí intervenci. 

Největší přínos a význam IBM SPSS pro naši vědeckou práci spatřujeme v tom, že analýzy v tomto software překonávají hranice států. Díky němu jsme schopni pracovat v mezinárodních týmech, které také používají stejný software a tím můžeme jednodušeji sdílet data i výsledky, a proto se nám daří rozvíjet spolupráci na interdisciplinární úrovni.
Mgr. Jana Vašíčková PhD.
vědecký pracovník

Konkrétně bylo analyzováno 9950 případů (kompletně a správně vyplněných dotazníků IPAQ) z hlediska pohlaví. Tři proměnné byly závislé (chůze, intenzivní a středně intenzivní pohybová aktivita) a mezi nezávislé, které se studovaly, byly zařazeny – věk, BMI, kouření, sídlo, typ bydlení, způsob bydlení, vlastnictví psa, auta, kola, socioekonomický status a pravidelná účast na pohybové aktivitě. 

V tomto konkrétním výzkumu byly využity základní statistické charakteristiky, kontingenční analýzy a pak logistický regresní model pro každé pohlaví zvlášť, kde závislé proměnné vstupují do analýzy metodou ENTER. 

Tyto výsledky výzkumu jsou zveřejněny v impaktovaném časopise Health & Place (2008), a dohledatelné v internetové databázi Science Direct. 

Statistické analýzy jsou součástí vědecké práce Centra a bývají publikovány ve vědeckých nebo odborných časopisech. 

Mgr. Jana Vašíčková PhD. uvedla: „Při sestavování logistického regresního modelu se mi software IBM SPSS jeví jako přehlednější a srozumitelnější. Díky softwaru řešíme komplexnější analýzy a pro obor novější metodou, dosud jsme využívali kromě základních statistických charakteristik zejména analýzu variance (všechny typy), neparametrické i parametrické metody.

Data v datasetech jsou přehlednější, výsledky v tabulkách se dají podle potřeby prezentace rychleji a snáze upravit a exportovat do jiných programů. Jako první statistický program jsme používali Statgraphic. Pak jsme přešli na software STATISTICA, kterou používáme i nadále, kombinujeme oba programy podle potřeby.

Do budoucnosti bychom chtěli zvládnout statistickou analýzu vícerozměrných dat, multilogistickou regresi, další regresní modely a neparametrickou mnohorozměrnou ANOVU, ANCOVU a uplatnit je pro další analýzy.»