Späť

Slovenská zdravotnícka univerzita

Prenatálne a postnatálne rizikové faktory vzniku alergických ochorení u detí

Vedeckovýskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (bývalý Ústav preventívnej a klinickej medicíny) sa zameriava na riešenie aktuálnych problémov preventívnej a klinickej medicíny, predovšetkým v oblasti vplyvu environmentálnych faktorov na zdravie a kvalitu života ľudskej populácie.

V rámci riešenia rozsiahleho spektra vedecko-výskumných úloh sa okrem iného podieľa na riešení problematiky účasti faktorov prostredia a socio-ekonomických faktorov na vznik alergických ochorení u detí. Výsledky výskumných úloh sú pravidelne spracovávané do správ. Pre štatistické a epidemiologické hodnotenie výsledkov laboratórnych analýz a rozsiahlych dotazníkových databáz sa využíva štatistický softvér IBM SPSS Statistics. Od roku 2007 sa na tvorbu elektronického formulára dotazníkov používa program z rodiny IBM SPSS Data Collection.

V rokoch 2002 – 2008 sa na Oddelení environmentálnej medicíny VVZ SZU riešil medzinárodný EÚ projekt PLUTOCRACY (QLK4-CT-2000-00279 Placental Uptake and Transfer of Environmental Chemicals Relating to Allergy in Childhood years), a v nadväznosti projekt APVV-21-016504 (Prenatálna/postnatálna expozícia xeno-biotikám a vývoj alergických ochorení u detí v predškolskom veku).

IBM SPSS Statistics používame už 15 rokov na štatistickú analýzu klinických a epidemiologických štúdií. Vybrali sme si ho z dvoch dôvodov: používajú ho naši partneri v zahraničí a je veľmi vhodný a pohodlný na spracovanie dotazníkových údajov. Osobne ma nadchol predovšetkým modul IBM SPSS Decision Trees, ktorý výrazne zvyšuje produktivitu mojej práce.“
RNDr. Ladislava Wsólová
matematická štatistička

Projekty boli zamerané: na prenatálnu a postnatálnu expozíciu vybraným xenobiotikám (toxickým kovom a organochlórovaným zlúčeninám), na objasnenie spolupôsobenia genetických faktorov ovplyvňujúcich citlivosť jedinca voči expozícii rizikovým faktorom životného prostredia, na vznik a manifestáciu alergických ochorení u detí v predškolskom veku.

Výsledkom oboch projektov, v rámci ktorých sa sledovala od narodenia do veku 5 rokov kohorta detí z dvoch environmentálne odlišných regiónov Slovenska, bola obrovská databáza údajov, ktorá obsahovala dáta z niekoľkých dotazníkov (dotazník pri pôrode, materský dotazník po pôrode, každoročný materský dotazník a každoročný alergologický dotazník pri vyšetrení dieťaťa) a laboratórne výsledky analýz xenobiotík a vybraných imunologických a genetických parametrov.

Výsledky analýz a databázy materských a klinických dotazníkov sa štatisticky spracovali v programe IBM SPSS Statistics. Na overenie správnosti ukladania dotazníkov do elektronickej formy sa použila funkcia Double Entry. Pri hodnotení sme využili celú škálu procedúr v IBM SPSS Statistics. Pri príprave dát napr. identifikáciu zdvojených hodnôt, triedenie a filtrovanie, spájanie databáz a vytváranie transformovaných premenných. Na štandardné štatistické analýzy sa využili analýzy frekvenčných a kontingenčných tabuliek – bivariačná analýza, (chi-kvadrát, Mantel–Haenzel test a párový Mann Whitney test) a multivariačná analýza – predovšetkým logistické regresné modely pre každý typ alergického ochorenia.

Štatistické výstupy získaných údajov boli priebežne prezentované na domácích a zahraničných sympóziách, v odborných časopisoch a sú súčasťou závěrečných grantových správ a slúžia ako podklad pre využitie v prevencii. Na ilustráciu uvádzame jeden z množstva výstupov projektu APVV. V práci autorov Ursínyová a kol. Toxic and essential elements in relations to allergy in childhood prezentovanej v roku 2007 na 19th Conference of the International Society for Environmental Epidemiology v Mexico City na vybranej ukážke klasifikačního stromu vidieť, že alergické ochorenia v kohorte jednoročných detí definované pozitivitou špecifických imunoglobulínov E, alebo symptómov alergie sú ovplyvnené vyšším príjmom ortuti v materskom kolostre a súčasne nižšou hladinou selénu v sére periférnej krvi.