Späť

Česká zemědělská univerzita

Vyhodnocovanie testov a prijímacích konaní na ČZU

Česká zemědělská univerzita zvýšila efektivitu při zpracování testů pomocí Remark Office

Česká zemědělská univerzita v Praze je univerzitní veřejnou vysokou školou v soustavě vysokých škol České republiky. Univerzita zastřešuje 5 fakult, 2 instituty, 4 celoškolská pracoviště a 5 účelových zařízení.

Univerzita potřebovala software, který dokáže vytěžit data z formulářů pomocí technologie OMR a porovná je se správnými odpověďmi. Využití bylo plánováno pro testy formou “multiple choice”, především potom pro přijímací řízení na univerzitu. Stávající řešení postupně zastarává a má omezené možnosti. Software už není dále vyvíjen. Největším nedostatkem všech řešení, která byla testována, je vysoký podíl zásahů operátora v případě nestandardní situace. Nejčastější situací je oprava chybně zaškrtnuté odpovědi. Ve velkém počtu formulářů, které projdou denně při přijímacím řízení přes operátora, je tento problém kritický.

Nyní jsme schopni nabídnout katedrám možnost automatizované opravy jejich testů, či vyhodnocení jednoduchých výzkumů s různými požadavky. Našemu oddělení se v této oblasti zvýšila produktivita práce a rozšířily se nabízené služby.
Ing. Pavel Brom
technický pracovník

Remark Office se osvědčil při opravách testů v průběhu akademického roku, kdy nejsou počty zpracovávaných formulářů tak velké. Z části zefektivnil opravy testů i při přijímacím řízení. Největší objem zpracovávaných dat je právě v období přijímacího řízení. V tomto období se denně zpracovává cca 2500 testů o 20 až 50 otázkách se 4 až 5 možnými odpověďmi. Data se importují do databáze a stávají se součástí informačního systému, kde s nimi oprávnění uživatelé mohou dále operovat. V jednodušších situacích se vytváří report v elektronické podobě.

Na základě zjištěných výsledků se hodnotí studenti, v případě přijímacího řízení se rozhoduje o přijetí uchazeče o studium na univerzitě. Remark Office poskytuje bohatší možnosti – vícestránkové formuláře, více možných správných odpovědí, efektivnější tvorbu šablon, porovnání odpovědí s klíči podle různých variant testů a export výsledků do různých formátů.

„Osobně mám na starosti zpracovávání testů, které využívají formu OMR formuláře za celou univerzitu. Remark Office OMR mi nabídl široké možnosti a větší efektivitu při tvorbě formulářů a následně šablon. Díky jeho vlastnostem, mohu testy snadno opravit, obodovat a výsledky
rychle publikovat,“
říká Ing. Pavel Brom.