Akademická sféra

ACREA CR spolupracuje s viac ako 800 zmluvnými organizáciami v Českej a Slovenské republike, ktoré používajú softvér IBM SPSS.

Software IBM SPSS bol pôvodne vytvorený na to, aby pomáhal vedeckým výskumníkom a študentom analyzovať sociologické dáta. V súčasnej dobe si IBM SPSS drží silnú pozíciu vo vyššom vzdelávaní a slúži nielen pre pochopenie a osvojenie si základných štatistických metód študentami , ale tiež ako pomocný nástroj pedagógov pri hodnotení vzdelávacích aktivít a spracovaní ich vedeckých a výskumných prác. Vysoké školy využívajú IBM SPSS pri príprave študentov na ich budúce povolanie. Vzhľadom na skutočnosť, že tento software používa viac ako 800 spoločností v českej a Slovenskej republike, majú študenti so znalosťou tohoto softwaru na trhu práce značnú konkurenčnú výhodu.

Príklady praktického využitia produktov IBM SPSS na českých a slovenských univerzitách:

 • výuka štatistiky na praktických príkladoch
 • výuka data miningu – základ analytických prác vo všetkých odvetviach
 • výuka ucelenej práce s dátovými súbormi
 • výuka marketingu – výskum hodnôt a preferencií zákazníka, ako lepšie porozumieť jeho potrebám, faktory ovplyvňujúce správanie zákazníka apod.
 • vedecké a výskumné práce – preferencie pri výbere vysokých škôl, hodnoty a postoje študentov, úspešnosť absolventov, výskum rizikových faktorov vzniku chorôb, epidemiologické štúdie, analýzy prežitia, vplyv klimatických faktorov na pôdnu eróziu, predikcia rýchlosti korózie materiálov a pod.
 • publikačná činnosť
 • vlastné výskumy študentov v rámci výuky
 • zber dát pre vedecké práce a pre štatistické analýzy
 • spätná väzba študentov, absolventov alebo pracovníkov školy 

Nástroje IBM SPSS v akademickej sfére

celá štúdia na stiahnutie tu

Našimi zákazníkmi z akademické sféry sú napríklad:

Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita Detail referencie

Slovenská zdravotnícka univerzita

Slovenská zdravotnícka univerzita Detail referencie

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze Detail referencie

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Detail referencie

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Detail referencie

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Detail referencie

VÝUČBA ŠTATISTIKY A ZBERU DÁT NA UPCE

VÝUČBA ŠTATISTIKY A ZBERU DÁT NA UPCE Detail referencie

Další reference

 • Anglo-americká vysoká škola
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Zdravotně sociální fakulta)
 • Oddělení biomedicínské statistiky Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze
 • Ostravská univerzita v Ostravě (Pedagogická fakulta)
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Katedra biochémie a biotechnológie)
 • Škoda Auto a.s. Vysoká škola
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Ústav marketingových informací)
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Ústav chemie a analýzy potravin)