Späť

Znamienková schéma

Dialóg

Spracovávaný objekt

Jedna alebo viac kontingenčných tabuliek vytvorených procedúrou Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs obsahujúcich adjustované rezíduá.

Predpoklady použitia

  • Pred spustením skriptu je nutné označiť aspoň jednu kontingenčnú tabuľku (jednoduchý rámček).
  • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
  • Tabuľka musí obsahovať adjustované rezíduá (v procedúre Crosstabs pod tlačidlom Cells označiť Adj. Standardized).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript spivotuje vstupnú kontingenčnú tabuľku a nahradí adjustované reziduá znamienkovou schémou. Znamienká schéma opticky zvýrazní bunky, ktorých početnosť sa významne líši od očakávanej početnosti za predpokladu nezávislosti sledovaných znakov. Typ znamienka reprezentuje smer odchýlky:

  • ak sa nelíši nameraná početnosť významne od očakávanej, v bunke sa objaví znamienko "o",
  • vyššie namerané početnosti oproti očakávaniu sa označia znamienkom "+",
  • nižšie namerané početnosti oproti očakávaniu sa naopak zvýraznia znamienkom "-".

V každej bunke sa môžu vyskytnúť jedno až tri znamienka plus alebo mínus podľa štatistickej významnosti odchýlky – jedno znamienko pri 95% významnosti, dve pri 99% a tri pri 99,9% významnosti.

Ak je požadované simultánne testovanie, ide v úvodnom dialógu zvoliť použitie Holmovej sekvenčnej metódy, ktorá zaistí dodržanie požadovanej hladiny významnosti pre všetky testované bunky dohromady.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

VÝUČBA ŠTATISTIKY A ZBERU DÁT NA UPCE

Zber dát metódou CAWI a CAPI prostredníctvom komplexného nástroja

Podrobná case study
Virgin Mobile

Virgin Mobile vyzváňa novej generácii nové marketingu s pomocou SPSS

Podrobná case study