Späť

Znamienková schéma - binomický test

Dialóg

Spracovávaný objekt

Jedna alebo viac kontingenčných tabuliek vytvorených procedúrou Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs obsahujúcich adjustované rezíduá, pozorované a očakávané početnosti.

Predpoklady použitia

  • Pred spustením skriptu je nutné označiť aspoň jednu kontingenčnú tabuľku (jednoduchý rámček).
  • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
  • Tabuľka musí obsahovať adjustované rezíduá, pozorované a očakávané početnosti (v procedúre Crosstabs pod tlačidlom Cells označiť Adj. Standardized, Observed a Expected).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript spustíte v ponuke Utilities -> Run Script. Skript spivotuje vstupnú kontingenčnú tabuľku a nahradí adjustované rezíduá znamienkovou schémou. Znamienková schéma opticky zvýrazní bunky, ktorých početnosť sa významne líši od očakávanej početnosti za predpokladu nezávislosti sledovaných znakov. Typ znamienka reprezentuje smer odchýlky:

  • ak sa nelíši nameraná početnosť významne od očakávanej, v bunke sa objaví znamienko "o",
  • vyššie namerané početnosti oproti očakávaniu sa označia znamienkom "+",
  • nižšie namerané početnosti oproti očakávaniu sa naopak zvýraznia znamienkom "-".

V každej bunke sa môžu vyskytnúť jedno až tri znamienka plus alebo mínus podľa štatistickej významnosti odchýlky – jedno znamienko pri 95% významnosti, dve pri 99% a tri pri 99,9% významnosti.

Ak je požadované simultánne testovanie, ide v úvodnom dialógu zvoliť použitie Holmovej sekvenčnej metódy, ktorá zaistí dodržanie požadovanej hladiny významnosti pre všetky testované bunky dohromady.

V úvodnom dialógu ide zvoliť použitie binomického testu. Táto voľba zabezpečí, že v prípade, že sú očakávané početnosti menšie ako 5, bude ku konštrukcii znamienkovej schémy v danej bunke využitý binomický test.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Ústav experimentálnej psychológie

Ako software IBM SPSS pomáha porozumeniu kognitívnych procesov

Podrobná case study
VÝUČBA ŠTATISTIKY A ZBERU DÁT NA UPCE

Zber dát metódou CAWI a CAPI prostredníctvom komplexného nástroja

Podrobná case study