Späť

Parciálne asociácie v Custom Tables

Spracovávaný objekt

Tabuľka s výsledkami chí-kvadrát testu, ktorá bola vypočítaná procedúrou Analyze -> Tables -> Custom Tables.

Predpoklady použitia

  • Pred spustením skriptu je nutné označiť tabuľku s výsledkami chí-kvadrát testov, ktorá je výstupom procedúry Custom Tables.
  • Tabuľka musí obsahovať jednu kategorizovanú premennú vo vrstvách.

Ovládanie a funkcie skriptu

Vstupom skriptu je tabuľka s výsledkami chí-kvadrát testov obsahujúca jednu kategorizovanú premennú vo vrstvách. Túto tabuľku ide získať zadaním kontingenčnej tabuľky v procedúre Custom Tables, pridaním jednej kategorizovanej premennej do vrstiev (záložka Table) a voľbou výpočtu chí-kvadrát testu nezávislosti (záložka Test Statistics). Vstupná tabuľka môže obsahovať viac kategorizovaných premenných v riadkoch a stĺpcoch, ale vo vrstvách sa predpokladá iba jedna premenná.

Skript počíta súčet chí-kvadrát štatistík a stupňov voľnosti cez kategórie premennej, ktorá je umiestnená vo vrstvách vstupnej tabuľky a k výslednej chí-kvadrát štatistike dopočíta jej významnosť (signifikanciu). Výstupom je nová tabuľka obsahujúca hodnotu chí-kvadrát štatistiky, stupne voľnosti a signifikanciu, a to pre každú dvojicu riadkových a stĺpcových premenných. Výsledná tabuľka je už bez vrstiev.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

Podrobná case study