Späť

Parciálne asociácie v Custom Tables

Spracovávaný objekt

Tabuľka s výsledkami chí-kvadrát testu, ktorá bola vypočítaná procedúrou Analyze -> Tables -> Custom Tables.

Predpoklady použitia

  • Pred spustením skriptu je nutné označiť tabuľku s výsledkami chí-kvadrát testov, ktorá je výstupom procedúry Custom Tables.
  • Tabuľka musí obsahovať jednu kategorizovanú premennú vo vrstvách.

Ovládanie a funkcie skriptu

Vstupom skriptu je tabuľka s výsledkami chí-kvadrát testov obsahujúca jednu kategorizovanú premennú vo vrstvách. Túto tabuľku ide získať zadaním kontingenčnej tabuľky v procedúre Custom Tables, pridaním jednej kategorizovanej premennej do vrstiev (záložka Table) a voľbou výpočtu chí-kvadrát testu nezávislosti (záložka Test Statistics). Vstupná tabuľka môže obsahovať viac kategorizovaných premenných v riadkoch a stĺpcoch, ale vo vrstvách sa predpokladá iba jedna premenná.

Skript počíta súčet chí-kvadrát štatistík a stupňov voľnosti cez kategórie premennej, ktorá je umiestnená vo vrstvách vstupnej tabuľky a k výslednej chí-kvadrát štatistike dopočíta jej významnosť (signifikanciu). Výstupom je nová tabuľka obsahujúca hodnotu chí-kvadrát štatistiky, stupne voľnosti a signifikanciu, a to pre každú dvojicu riadkových a stĺpcových premenných. Výsledná tabuľka je už bez vrstiev.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Česká televize

Výzkum spokojenosti diváků České televize

Podrobná case study
Equa bank

Tvorba skórovacích modelov v aplikačnom procese úverovania

Podrobná case study